خانه / پرونده ها / داستان (صفحه 7)

داستان

جوان بوالهوس

{jcomments on}مفضل بن بشیر می گوید : همراه قافله ای به سفر حج می رفتیم . در راه به قبیله ای از اعراب چادرنشین رسیدیم .

ادامه مطلب