خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب (صفحه 30)

معرفی کتاب

آی‍ات‌ ال‍ن‍س‍اء، ی‍ا، زن‌ در ق‍رآن‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ول‍وده‌ ع‍ل‍م‍ش‍اه‍ی‌

سرشناسهع‍ل‍م‍ش‍اه‍ی‌، م‍ول‍وده‌‏عنوان و نام پدیدآورآی‍ات‌ ال‍ن‍س‍اء، ی‍ا، زن‌ در ق‍رآن‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ول‍وده‌ ع‍ل‍م‍ش‍اه‍ی‌ ‏مشخصات نشر دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، ۱۳۷۶.‏مشخصات ظاهریص‌ ۳۶۶

ادامه مطلب

زن‌ م‍ظه‍ر ج‍م‍ال‌ خ‍دا/ زه‍را ک‍اش‍ان‍ی‍ه‍ا

سرشناسهک‍اش‍ان‍ی‍ه‍ا، زه‍را، – ۱۳۳۳‏عنوان و نام پدیدآورزن‌ م‍ظه‍ر ج‍م‍ال‌ خ‍دا/ زه‍را ک‍اش‍ان‍ی‍ه‍ا ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر رام‍ی‍ن‌، ۱۳۸۲‏مشخصات ظاهریص‌ ۲۲۲

ادامه مطلب

ج‍ای‍گ‍اه‌ اخ‍ص‌ و م‍م‍ت‍از زن‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ام‍ی‍ن‌زاده‌

سرشناسهام‍ی‍ن‌زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا‏عنوان و نام پدیدآورج‍ای‍گ‍اه‌ اخ‍ص‌ و م‍م‍ت‍از زن‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ام‍ی‍ن‌زاده‌ ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، ۱۳۸۰.‏مشخصات ظاهریص‌ ۲۳۱

ادامه مطلب

زن‌، ح‍ج‍اب‌ و ح‍ق‍وق‌ – ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر/ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍دوی‍ن‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍دزاده‌، زه‍را س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ [ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ج‍اس‍ب‍ی‌]؛ ت‍ح‍ت‌ ن‍ظر م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ م‍ظاه‍ری

سرشناسهع‍ل‍ی‌‌م‍ح‍م‍دزاده‌، خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۴۵ –‏عنوان و نام پدیدآورزن‌، ح‍ج‍اب‌ و ح‍ق‍وق‌ – ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر/ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍دوی‍ن‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍دزاده‌، زه‍را س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌؛ [ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ج‍اس‍ب‍ی‌]؛ ت‍ح‍ت‌ ن‍ظر م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ م‍ظاه‍ری ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌ : ف‍ردوس‌‏‫، ۱۳۸۴‏مشخصات ظاهری[۲۰۲] ص

ادامه مطلب

استفتائات اختصاصی بانوان: مطابق فتاوا و نظرات حضرت امام‌خمینی (ره)/تهیه و تنظیم حسین متقی

سرشناسهخمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ – ۱۳۶۸.‏عنوان و نام پدیدآوراستفتائات اختصاصی بانوان: مطابق فتاوا و نظرات حضرت امام‌خمینی (ره)/تهیه و تنظیم حسین متقی ‏مشخصات نشر قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، ۱۳۸۳‏مشخصات ظاهری۶۹ ص

ادامه مطلب

“چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌” درب‍اره‌ زن‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور

سرشناسهح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، – ۱۳۴۶‏عنوان و نام پدیدآور“چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌” درب‍اره‌ زن‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: آه‍س‍ت‍ه‌، ۱۳۸۱.‏مشخصات ظاهریص‌ ۱۵

ادامه مطلب