خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب (صفحه 86)

معرفی کتاب

ن‍ق‍اب‌ زن‌ واج‍ب‌ ی‍ا ب‍دع‍ت‌: (ب‍ررس‍ی‌ ح‍ک‍م‌ روب‍ن‍د از ک‍ت‍اب‌، س‍ن‍ت‌ و م‍ذه‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ا)/ م‍ول‍ف‌ ی‍وس‍ف‌ ق‍رض‍اوی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍ی‍م‍وری‌ ب‍ازگ‍ری‌

سرشناسهق‍رض‍اوی‌، ی‍وس‍ف‌، م‌ – ۱۹۲۶ ‏مشخصات نشر ت‍ای‍ب‍اد: س‍ن‍ت‌، ۱۳۸۲. ‏عنوان و نام پدیدآورن‍ق‍اب‌ زن‌ واج‍ب‌ ی‍ا ب‍دع‍ت‌: (ب‍ررس‍ی‌ ح‍ک‍م‌ روب‍ن‍د از ک‍ت‍اب‌، س‍ن‍ت‌ و م‍ذه‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ا)/ م‍ول‍ف‌ ی‍وس‍ف‌ ق‍رض‍اوی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ت‍ی‍م‍وری‌ ب‍ازگ‍ری‌ ‏مشخصات ظاهریص‌ ۸۱

ادامه مطلب

ص‍دف‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍واد ع‍طار ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

سرشناسهع‍طارح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍واد، – ۱۳۵۲ ‏مشخصات نشر م‍ش‍ه‍د : ض‍ری‍ح‌ آف‍ت‍اب‌ ، ۱۳۸۴. ‏عنوان و نام پدیدآورص‍دف‌ ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍واد ع‍طار ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ‏مشخصات ظاهریص‌ ۱۰۴

ادامه مطلب

فرهنگ و تمدن ایرانی/ احمد وحدت‌پرست … [ و دیگران ]؛ سرپرست نویسندگان سعید ناصری.

سرشناسه  ‏مشخصات نشر تهران: گلبرگ آفرینش‏‫، ۱۳۸۹.‬ ‏عنوان و نام پدیدآورفرهنگ و تمدن ایرانی/ احمد وحدت‌پرست … [ و دیگران ]؛ سرپرست نویسندگان سعید ناصری. ‏مشخصات ظاهری۲ج.

ادامه مطلب

خلاصه مقالات همایش عفاف ، حجاب و تحکیم بنیان خانواده / [ به‌‌‌‌‌‌‌‌سفارش ] بسیج خواهران سپاه علی‌بن‌ابیطالب علیه‌السلام استان قم .

سرشناسههمایش حجاب، عفاف و تحکیم بنیان خانواده‏‫ ( ۱۳۸۶‏‫ : قم ) ‏مشخصات نشر قم : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نمایندگی ولی‌‌‌‌‌‌‌فقیه ، پژوهشکده تحقیقات اسلامی ، انتشارات زمزم هدایت‏‫ ، ۱۳۸۷ .‬ ‏عنوان و نام پدیدآورخلاصه مقالات همایش عفاف ، حجاب و تحکیم بنیان خانواده / [ به‌‌‌‌‌‌‌‌سفارش ...

ادامه مطلب

زنان باید بدانند/نویسنده و محقق علیرضا مهدی‌زاده.

سرشناسهمهدی‌زاده، عیلرضا، ۱۳۵۲ – ‏مشخصات نشر ورامین: انتشارات علمی‌فرهنگی صاحب‌الزمان(عج)، ۱۳۸۵. ‏عنوان و نام پدیدآورزنان باید بدانند/نویسنده و محقق علیرضا مهدی‌زاده. ‏مشخصات ظاهری۲۲۴ ص.

ادامه مطلب

ح‍ج‍اب‌ غ‍ن‍چ‍ه‌ه‍ا/ ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ رض‍ا ش‍ی‍رازی‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ام‍ی‍ن‌

سرشناسه  ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌، ۱۳۷۹. ‏عنوان و نام پدیدآورح‍ج‍اب‌ غ‍ن‍چ‍ه‌ه‍ا/ ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ رض‍ا ش‍ی‍رازی‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ام‍ی‍ن‌ ‏مشخصات ظاهری۴ ج‌. (در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د)

ادامه مطلب

ح‍ج‍اب‌ و ع‍ف‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌/ ظف‍ی‍رال‍دی‍ن‌ پ‍وره‌ ن‍ودی‍اوی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ گ‍م‍ش‍ادزه‍ی‌

سرشناسهظف‍ی‍رال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ‏مشخصات نشر زاه‍دان‌: ص‍دی‍ق‍ی‌، ۱۳۸۰. ‏عنوان و نام پدیدآورح‍ج‍اب‌ و ع‍ف‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌/ ظف‍ی‍رال‍دی‍ن‌ پ‍وره‌ ن‍ودی‍اوی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‌ ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ گ‍م‍ش‍ادزه‍ی‌ ‏مشخصات ظاهریت‌، ص‌ ۱۷۴

ادامه مطلب

خ‍ان‍م‌ ک‍وچ‍ول‍و/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ام‍ی‍ن‌

سرشناسه  ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ق‍در ولای‍ت‌، ۱۳۷۹. ‏عنوان و نام پدیدآورخ‍ان‍م‌ ک‍وچ‍ول‍و/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ام‍ی‍ن‌ ‏مشخصات ظاهری۱۴ ص‌.

ادامه مطلب