خانه / از منظر اسلامی / احکام حجاب / لباسهای حرام برای مرد.

لباسهای حرام برای مرد.

لباسهای حرام برای مرد.

 

پوشیدن لباس ابریشمی خالص برای مرد حرام است اگرچه عرقچین یا بند شلوار باشد، خواه بیننده ای باشد یا نه و اگر هست مرد باشد یا زن محرم باشد یا نامحرم.
امام و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲ و منهاج الصالحین، (لباس مصلى)، شرط ششم.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳٫
اراکى، بهجت، فاضل و گلپایگانى: (۱).

 

 

اگر تمام یا نیمی از آستر لباسی از ابریشم خالص باشد پوشیدن آن برای مرد جایز نیست.
امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۷٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۵٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۹٫
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۴٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳٫
گلپایگانى: (۲).
 پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان حرام است اگرچه لباسی باشد که ظاهر نیست مانند لباس زیر.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل.

 اگر لباسی دارای قیطانهای ابریشمی باشد و یا آرمی در آن باشد که ابریشمی باشد پوشیدن آن اشکال ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶٫
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى) شرط ششم.
بهجت: (۳).

 همراه داشتن چیز ابریشمی مانند دستمال در جیب اشکالی ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶٫
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۵٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵٫
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۷٫
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۵٫

 اگر جنس لباس ممزوج از ابریشم و غیر آن باشد در صورتی که ابریشم خالص بر آن صدق نکند پوشیدن آن اشکالی ندارد و اما اگر به گونه ای باشد که بدان صدق ابریشم خالص بشود پوشیدن آن جایز نیست.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۰٫
۸۶٫ مسئله: اگر انسان شک کند که این لباس از ابریشم است یا چیز دیگر پوشیدن آن اشکالی ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۳۶٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۰٫
بهجت و خامنه اى: استفتاء.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴ و صراط النجاه، سؤال ۱۱۹۱٫
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۱٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۶٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴٫
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۴٫

 پوشیدن لباسی که با نخ ابریشمی دوخته شده باشد اشکالی ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از مسئله ۲۶٫
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط ششم.
بهجت: (۴).

 زینت کردن به طلا یا پوشیدن لباس طلا بافت برای مرد حرام است، چه آشکار باشد چه پنهان، و نماز با آن نیز باطل است. بنابراین اگر مرد مثلًا زنجیر طلا به گردن آویخته باشد اگر چه ناپیدا باشد حرام است.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مسئله ۲۴٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۱٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۵٫
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۱٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۰٫

 پوشیدن هرگونه زینت از جنس طلا برای مرد جایز نیست، چه آشکار باشد چه پنهان.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۶٫
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۲٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۸۴۰؛ منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۲۸ و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰ و جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۲۵۴٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱٫
در نتیجه: به دست کردن حلقه طلا یا به گردن انداختن زنجیر طلا اگر چه زیر لباس باشد و دیده نشود و یا ساعت یا دگمه سر دست و یا هر زینت دیگری که طلا باشد جایز نیست.

بنابر احتیاط واجب مردان باید از عینک طلا نیز استفاده نکنند.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱٫
تبریزی و سیستانى: (۵).

طلای سفید حکم طلای زرد را ندارد و پوشیدن آن برای مردان اشکالی ندارد مگر آنکه همان طلای زرد باشد که رنگ آن تغییر کرده باشد.
امام: کتاب استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، با استفاده از سؤالهاى ۵۰، ۵۱، ۵۴- ۵۲٫
اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: (۶).

 زینت کردن به مطه در صورتی که صدق طلا بدان نشود اشکال ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
اراکی و بهجت: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط پنجم.
خامنه اى: (۷).

اگر چیزی ممزوج از طلای زرد و فلز دیگری باشد اگر طلای زرد در آن مضمحل شده باشد، بطوری که طلای زرد بر آن صدق نکند حکم طلای زرد را ندارد.
امام: استفتائات، ج ۲، با استفاده از سؤالهای ۱۳ و ۱۴٫
بهجت و سیستانى: استفتاء.
مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
فاضل: (۸).

 اگر مردی شک کند که چیزی از جنس طلاست یا نه، استفاده کردن از آن برای او اشکال ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱٫
امام: استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، سؤال ۵۵٫
اراکى، خامنه ای و سیستانى: استفتاء.
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۱ و ارشاد السائل، (لباس مصلى)، سؤال ۱۱۵٫
بهجت: (۹).

 

پوشش مرد از محارم و مردان دیگر.
توجه: از کلیه احکام این بخش همسر مستثنی است.
(۱۰).

 مردان باید عورتین خود را از مردان دیگر و همچنین از محارم خود بپوشانند و پوشانیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫
بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۱۹٫

 آیا پوشیدن مایو یا لباسهای زیر که حجم عورتین پیداست لکن پوست بدن پیدا نیست برای پوشش در مقابل دیگران کافی است.
جواب: اگر مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکالی ندارد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۴، ص ۵۵۱٫
تبریزى: صراط النجاه، با استفاده از سؤال ۹۰۷٫
خامنه ای و فاضل: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵٫
امام و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت: (۱۱).

 نپوشاندن هرکجای بدن به قصد به حرام انداختن دیگری حرام است.
امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت: (۱۲).

 برهنه کردن بدن به قصد لذّت و ریبه در مقابل محارم (به استثنای همسر) یا مردان دیگر حرام است.
امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت: (۱۳).

 دکتر بودن از مستثنیات نیست لذا مردان باید عورتین خود را از دکترها نیز بپوشانند مگر در مقام اضطرار. (البته به استثناء همسر).
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از عروه، (ستروساتر)، ص ۵۴۹ ۵۵۰٫
بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵ و (نکاح)، مسئله ۲۰٫
توضیح: آنچه از پوشش مردان استثنا شده است اضطرار است لذا اگر مردی مضطر باشد می تواند در مقابل دکتر کشف عورت کند (مانند موارد بیماری که بدون برهنه کردن عورتین برای دکتر مداوا ممکن نباشد) والا در غیر این صورت (مثل پیشگیری از بچه دار شدن در غیر مقام اضطرار) مردان باید عورتین خود را از دیگران بپوشانند حتی اگر دیگرى، پدر، برادر، پسر و یا از محارم، مانند خواهر، مادر، خاله و یا هرکس دیگری باشد.

پوشش مرد از زنان نامحرم.

 مردان باید عورتین خود را از نامحرم بپوشانند و پوشیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، ص ۵۴۹٫
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۹٫
بهجت و خامنه اى: (۱۴).

 مردان بنابر احتیاط مستحب باید مواضعی را که بطور معتاد مردان می پوشند را از نامحرم بپوشانند خصوصاً اگر بدانند نامحرمی به قصد لذّت و یا ریبه به آنها نگاه می کند.
امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۱٫
بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: (۱۵).

 باز گذاشتن هر جای بدن به قصد به حرام انداختن نامحرم حرام است.
امام، اراکى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
بهجت: (۱۶).
در نتیجه اگر مردی بازو یا سینه، و یا بدن خود را به قصد آنکه نامحرمی به او نگاه بکند باز بگذارد و یا پیراهن نازک بدن نما بپوشد به قصد آنکه نامحرم به بدن او نگاه کند حرام است و باید از آن اجتناب کند. بله اگر لباس مثلًا آستین کوتاه بپوشد نه به قصد حرام انداختن دیگری اگر چه علم داشته باشد دیگری به حرام بیفتد بنابر احتیاط مستحب نباید چنین لباسی بپوشد.

 آیا خانمهای نامحرم می توانند برای مردان آمپول بزنند و یا فشار خون بگیرند و یا عکسهای رادیولوژی بگیرند.
جواب: اگر مستلزم لمس و یا نگاه حرام به بدن مرد باشد جایز نیست مگر در مقام اضطرار.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۴۷ و ۳۱٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۳ و استفتاء.
اراکى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۳۷ و استفتاء.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۱۹، ۲۰ و ۲۱٫
بهجت: (۱۷).
 آیا مردان می توانند در حالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند مقدار بیشتری از بدن خود را که بطور معتاد مردان می پوشانند برهنه کنند مثلًا با زیرپوش در منزل باشند درحالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند و یا برای شستن فرش یا ماشین و یا … پاهای خود را بالا بزنند و یا در مقابل نامحرم شنا کنند.
جواب: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است در غیر این صورت بهتر است ترک کند خصوصاً اگر بیننده جوان باشد.
امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۵۱٫
بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: (۱۸).

پوشش مرد از بچه‏ها.
بچه ها یا ممیز هستند یا نه:.

 اگر بچه ها ممیز نیستند چه پسر و چه دختر پوشش از آنها واجب نیست حتی عورتین.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۳۵٫
بهجت و تبریزى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۲۵٫
اگر ممیز هستند:.

 مرد باید عورتین خود را از بچه های ممیز بپوشاند چه پسر باشند چه دختر محرم باشند یا نامحرم.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫
سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، قبل از مسئله ۵۵٫
بهجت: (۱۹).
در نتیجه: مردان باید در حمامها و یا هرجای دیگرعورتین خود را از فرزندان ممیز خود بپوشانند.

۱٫ بهجت: پوشیدن لباس ابریشم خالص برای مردان حرام است ولی چیزهایی از قبیل عرقچین و یا بندشلوار و یا جوراب، که به تنهایی عورت را نمی پوشانند اگر ابریشم خالص باشند بنابر اظهر نماز با آن صحیح است گرچه خلاف احتیاط است. توضیح المسائل، مسئله ۷۰۳٫
توضیح: این تعبیر به معنای احتیاط مستحب است در نتیجه طبق نظر معظم له بنابراحتیاط مستحب مردان نباید در هنگام نماز از لباسهای ابریشمی مانند عرقچین، جوراب و … استفاده کنند.
اراکى، فاضل و گلپایگانى: پوشیدن لباس ابریشم خالص برای مردان حرام است، همچنین بنابر احتیاط واجب پوشیدن چیزهایی از قبیل عرقچین، بند شلوار و … که به تنهایی ساتر عورتین نیستند، اگر از ابریشم خالص باشد جایز نیست.
اراکى، فاضل و گلپایگانى: عروه، (شرائط لباس مصلى) شرط ششم.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲٫
۲٫ گلپایگانى: اگر کمتر از چهار انگشت بسته ابریشم باشد اشکالی ندارد و بیش از آن پوشیدنش برای مرد حرام است. توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳٫
۳٫ بهجت: در صورتیکه ابریشم خالص نباشد، اشکال ندارد. استفتاء.
۴٫ بهجت: اظهر جواز است. استفتاء.
۵٫ استفاده کردن از عینک طلا برای مرد حرام است.
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰ و مکاسب محرمه، با استفاده از مسئله ۳۷٫
۶٫ اگر طلای سفید فلزی غیر از طلای زرد باشد پوشیدن آن برای مرد اشکالی ندارد.
اراکى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
تبریزى: صراط النجاه، با استفاده از سؤال ۱۱۹۲٫
خامنه اى: اگر طلای سفید همان طلای زرد است که بر اثر مخلوط کردن ماده ای رنگ آن سفید شده است پوشیدن آن برای مردان حرام است ولی اگر پلاتین است یا عنصر طلا در آن بقدری کم است که عرفاً به آن طلا نمی گویند مانع ندارد. استفتاء.
فاضل: اگر طلای سفید، عنوان طلا داشته باشد و هم جنس طلای زرد باشد پوشیدن آن برای مرد جایز نیست. جامع المسائل، با استفاده از سؤالهای ۲۵۶ و ۹۶۹٫
۷٫ خامنه اى: زینت کردن به مطلا برای مردان اشکال ندارد حتی اگر عرفاً بدان طلا بگویند. استفتاء.
۸٫ فاضل: پوشیدن هر چیزی که ممزوج از طلا وغیرطلا باشد برای مردان جایز نیست. عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.
۹٫ بهجت: اگر صدق طلا کند جایز نیست. استفتاء.

 اگر مردی انگشتر طلا یا ساعت طلا برای همسرش خریده و جهت امتحان و یا برای نگهداری و حفظ آنها بدست خود کرده در موقع نماز یا غیر نماز چه صورت دارد.
خامنه اى: در هر صورت اگر پوشیدن طلا صدق کند حرام است. استفتاء.
گلپایگانى: برای مرد حرام و نماز با آن باطل است. مجمع المسائل، ج ۱ سؤال ۱۲۰٫
پرسش ۹۴: شخصی برای همسر خود انگشتر طلا می خرد بعنوان اندازه گیری در دست می کند. آن مقدار دست کردن حرمت دارد یا نه.
خامنه اى: از پاسخ سؤال قبل مسئله روشن شد.
گلپایگانى: در مورد سؤال آن مقدار عیبی ندارد. مجمع المسائل، ج ۱، مسائل متفرقه، سؤال ۱۰۰٫
۱۱٫ بهجت: اگر معرضیت فتنه و فساد باشد جایز نیست. استفتاء.
۱۲٫ بهجت: بخشی از بدن که پوشانیدن آن واجب است، نپوشاندن آن حرام است و لو دیگری به حرام نیفتد و در جایی که پوشاندن واجب نیست در فرض کمک به حرام، پوشاندن واجب است. استفتاء.
۱۳٫ بهجت: بخشی از بدن که پوشانیدن آن واجب است، نپوشاندن آن حرام است و لو دیگری به حرام نیفتد و در جایی که پوشاندن واجب نیست در فرض کمک به حرام، پوشاندن واجب است. استفتاء.
۱۴٫ بهجت: بنابر احتیاط واجب مرد باید بدن خود را از نامحرم بپوشاند اگر چه کمک بر حرام نباشد. و اگر کمک به حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است. همانطور که پوشانیدن عورت از نامحرم واجب است. توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۷٫
خامنه اى: مقدار واجب پوشش بدن برای مردان، پوشانیدن عورتین است به گونه ای که شهوت انگیز و موجب مفسده نباشد و اگر فسادی در بین باشد، سایر قسمتهای بدن به استثناء سر و گردن و کفین را نیز باید بپوشانند. استفتاء.
۱۵٫ بهجت: بنابر احتیاط واجب مرد باید بدن خود را از نامحرم بپوشاند اگر چه کمک بر حرام نباشد. و اگر کمک به حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است. توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۷٫
خامنه اى: اگر مرد بداند نامحرم به بدن او نگاه می کند، بنابر احتیاط واجب باید بدن خود را به استثناء سر، گردن و دستان بپوشاند. استفتاء.
گلپایگانى: احتیاط (واجب) این است که مرد مواضعی را که معمولًا پوشیدن آن در بین مردان متعارف است در صورتی که بداند زن اجنبیه به او نگاه می کند بپوشاند. مجمع المسائل، ج ۲، سؤال ۶۴۴٫
در نتیجه: مرد باید بالاتر از مچ و سینه و پاهای خود و مواضعی را که معمولًا مردان می پوشانند از نامحرمی که ناظر آنهاست بپوشاند و پوشیدن مواضع دیگر مثل سر، صورت، دست و … لازم نیست.
۱۶٫ بهجت: اگر این کار کمک کردن به حرام باشد پوشانیدن آن قطعاً واجب است. توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۳۷٫
۱۷٫ بهجت: نگاه کردن به بدن مرد نامحرم اگر کمک بر حرام نباشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست و اگر کمک به حرام باشد قطعاً حرام است، و در هر صورت لمس بدن نامحرم در غیر ضرورت جایز نیست. توضیح المسائل، مسائل ۱۹۳۳ و ۱۹۳۷٫
۱۸٫ بهجت: اگر مستلزم حرامی باشد، این کار جایز نیست و اگر مستلزم حرام نباشد بنابر احتیاط واجب مرد باید بدن خود را از نامحرم بپوشاند. توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۳۷٫
خامنه اى: اگر مستلزم مفسده باشد و یا شهوت انگیز باشد این کار جایز نیست. استفتاء.
سیستانى: چنانچه به قصد این باشد که نامحرم به بدن او نگاه کند و یا بازگذاشتن این مواضع نوعاً فتنه انگیز باشد جایز نیست. استفتاء.
گلپایگانى: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است و اگر نه بنابر احتیاط واجب باید مقدار معتاد را بپوشاند. عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۵۱ و استفتاء.
۱۹٫ بهجت: بنابراحتیاط واجب مرد باید بدن خود را از دختری که نُه سالش تمام نشده ولی خوب و بد را می فهمد بپوشاند، اگر چه قصد لذّتی در بین نباشد. توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۷٫

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *