خانه / از منظر اسلامی / احکام حجاب / احکام اختصاصی عقد و عروسی

احکام اختصاصی عقد و عروسی

احکام اختصاصی عقد و عروسی

در این بخش احکامی که در یک خواستگاری مورد نیاز است به همان ترتیبی که غالباً این مراسم انجام می شود خواهد آمد. لذا در این بخش ابتدا احکام تحقیق کردن درباره زوج و خانواده آنان و سپس احکام خرید از بازار، دعوت کردن، آماده کردن مجلس عقد و عروسی و در انتها احکامی که در مجلس عقد و عروسی مردانه و زنانه مورد نیاز است به ترتیب خواهد آمد.
 کسیکه بواسطه نداشتن زن به حرام می افتد، واجب است زن بگیرد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۴٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۳٫
اراکی و بهجت: (۱).
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۲٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۲٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۹٫
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۲۳٫
در نتیجه: اگر کسی بداند در صورتی که ازدواج نکند به گناهانی همچون نگاه حرام به نامحرم، عکس و یا فیلم او دچار می شود و یا خدای ناکرده مجبور می شود خود ارضایی کند و یا هرگونه روابط نامشروع با نامحرم پیدا کند، واجب است ازدواج کند. خصوصاً جوانان عزیز باید توجه داشته باشند همان خدایی که تا امروز روزی مادی و معنوی ما را رسانده است، اگر انسان فرمان او را برای جلب رضایتش انجام دهد، در آن صورت خداوند نعمتهای خود را بیش از پیش به بندگان خویش مبذول می فرماید، و به تحقیق موانع دیگر را از سر راه انسان بر می دارد.
با خداوند معامله کنید و با ازدواج، خود را از معصیت برهانید و رضایت خداوند باری تعالی را طلب نمایید، مطمئن باشید که خداوند شما را سعادتمند و خوشبخت خواهد کرد.
ازدواج مستحب است. حتی اگر انسان با ازدواج نکردن به گناه آلوده نشود.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، قبل از مسئله ۱ و مسئله ۱٫
اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه ای و سیستانى: استفتاء.
 مستحب است در شوهردادن دختری که بالغه است، یعنی مکلف شده، عجله کنند.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۱۴٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۹٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۶۸٫
سیستانى: استفتاء.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۵۲۵٫
مکارم: (۲).
 مستحب است مخارج عقد و عروسی و مهریه را کم قرار دهند.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۱۷٫
۱٫ اراکى: کسی که بواسطه نداشتن زن به حرام می افتد یا موجب خوف به حرام افتادن می باشد و یا نداشتن زن برای او ضرر بدنی دارد، واجب است زن بگیرد. توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۷٫
بهجت: چنین شخصی اگر توان دارد واجب است ازدواج کند. استفتاء.
۲٫ مکارم: همینطور در مورد زن دادن به پسرانی که نیاز به همسر دارند. عروه، (نکاح)، مسئله ۱۴

احکام تحقیقات.

تحقیق درباره هرکدام از زوجین، یا به صورت مستقیم صورت می گیرد یا غیر مستقیم. مراد از مستقیم آن است که هریک از زوجین مستقیماً از دیگری درباره او تحقیق کند و غیر مستقیم یعنی انسان از فرد دیگری غیر از زوج (مثلًا دوست، فامیل، همسایه، همکار) تحقیق نماید.
تحقیق غیر مستقیم.
تحقیق کردن درباره هریک از زوجین از هر کسی جایز است اگر چه مستلزم یافتن عیوبی از او و یا خانواده وی باشد.
امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
 تحقیق درباره عیبهای هر یک از زوجین یا خانواده های آنان اگر دخیل در ازدواج باشد اشکال ندارد و حکم تجسسِ حرام را ندارد.
امام، اراکى، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء.
در نتیجه: انسان می تواند فقط معایبی را جستجو کند که به ازدواج و شناخت هر یک از طرفین مربوط می شود در غیر این صورت نمی توان در زندگی افراد به بهانه ازدواج تجسس کرد.
تحقیق مستقیم.
 هر یک از زوجین می توانند مستقیماً از یکدیگر درباره هم تحقیق کنند مشروط به آنکه این تحقیق مستلزم حرام نباشد.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
در نتیجه: صحبت کردن آنها به قصد لذّت، یا خلوت کردن آنها در محیط بسته، و یا نگاه کردن به قصد لذّت و یا لمس کردن یکدیگر حرام است و باید از آن اجتناب کنند.
هر یک از زوجین می توانند بدن دیگری را با شرائط ذیل به منظور تحقیق ببینند:.
۱٫ نگاه به قصد لذّت و ریبه نباشد.
۲٫ ازدواج متوقف بر این نگاه باشد.
۳٫ مانعی از ازدواج این دو درمیان نباشد.
امام و فاضل: عروه، (نکاح)، مسئله ۲۶٫
امام: تحریر الوسیله، (نکاح)، مسئله ۲۸ و استفتاء.
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۲۸٫
اراکى، بهجت، گلپایگانی و مکارم: (۳).
بنابر شرط اوّل.
  جایز نیست هریک از آنان به قصد لذّت به دیگری نگاه کند. ولی اگر بداند بعد از دیدن قهراً لذّت خواهد آمد اشکال ندارد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۲۶٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۲۸٫
 بهتر است این دیدن از روی لباس نازک باشد.
امام: تحریر، (نکاح)، مسئله ۲۸٫
بنابر شرط دوم.
 باید این نگاه آخرین تحقیقی باشد که هر یک از زوجین انجام می دهند.
امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۶٫
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۴۴٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۸٫
توضیح: باید هر یک از زوجین تمام تحقیقهای دیگر را انجام داده باشند و عقد فقط متوقف به این نگاه باشد که اگر مورد پسند واقع شد عقد صورت بگیرد.
 اگر عقد متوقف بر این نگاه نباشد یا اینکه طوری بودن دیگری برای انسان فرقی نداشته باشد و یا اینکه جهلی در کار نباشد، نمی توان به بدن او نگاه کرد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از عروه، (نکاح)، مسئله ۲۶٫
امام: تحریر، (نکاح)، مسئله ۲۸٫
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۴۴٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۸٫
و بنابر شرط سوم.
 نباید مانع دیگری در عقد باشد.
امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۶٫
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۴۴٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۸٫
در نتیجه: بطور مثال اگر پدرِ دختر به این ازدواج اجازه نمی دهد و یا مرد نمی تواند فعلًا با این خانم ازدواج کند و یا زن شوهر دارد (اگر چه تصمیم داشته باشد که بعداً طلاق بگیرد) و امثال این موارد هیچیک نمی توانند به بدن دیگری نگاه کنند.
نگاه کردن مرد به عکس زنی که قصد دارد با او ازدواج کند به قصد آگاهی از زیبایی او جایز است یا نه البته در صورتی که خانم حجاب کامل را رعایت نکرده باشد.
ب) در صورتی که چند عکس را ببیند برای انتخاب همسر از میان آنها چطور.
جواب: اگر به قصد لذّت نباشد اشکال ندارد.
امام، بهجت، خامنه ای و فاضل: استفتاء.
اراکى، سیستانی و گلپایگانى: (۴).

احکام استخاره

 اگر کسی برای امری مثلًا ازدواج استخاره کرد. عمل کردن به نتیجه استخاره واجب نیست.
امام: استفتائات، ج ۲، با استفاده از سؤالهای ۷۵ و ۷۶٫
بهجت، خامنه ای و فاضل: استفتاء.
گلپایگانى: (۵).
 می خواستم بدانم اصلًا استخاره با تسبیح یا قرآن یا استخاره ذات الرقاع از نظر اسلام در مسائل مهم زندگی مثل ازدواج و تصمیم گیریهای مهم صحیح است یا نه.
جواب: مشورت با خداوند متعال و استخاره از طرق مأثوره برای رفع تحیر اشکال ندارد.
امام: استفتائات، ج ۲، سؤال ۷۳٫
بهجت، خامنه ای و فاضل: استفتاء.
 آیا استخاره درست است و وقتی یک عمل خیری پیش آمد و ما استخاره کردیم بد آمد استخاره ملاک عمل است و باید به آن اعتقاد داشت.
جواب: از اصول اعتقادیه نیست که اعتقاد به آن لازم باشد و در مورد تحیّر به قصد رجاء مانع ندارد.
امام: استفتائات، ج ۲ سؤال ۷۴٫
خامنه اى: استفتاء.
گلپایگانى: (۶).
 من به خواستگاری دختری رفته ام، بعد از طی مراحل اولیه و پُرس وجوى، خودشان اذعان دارند و دیگران هم گفته اند که ما آدمهای خوبی هستیم ولی باز پدرش رفته استخاره کرده است و بد آمده، با اینکه ما می گوییم کار خیر استخاره ندارد ولی او می گوید: من به استخاره پشت نمی کنم. تقاضا می کنم بفرمایید که آیا این استخاره درست است یا نه.
جواب: استخاره الزام آور نیست.
امام: استفتائات، ج ۲ سؤال ۷۵٫
بهجت، خامنه ای و فاضل: استفتاء.
گلپایگانى: (۷).
احکام، ص: ۱۳۳
احکام نامزدی.

 اگر مراد از نامزدی این باشد که زن و مردی قصد داشته باشند با یکدیگر ازدواج بکنند ولی هیچ گونه صیغه محرمیتی بین آنان منعقد نشده باشد، زن و مرد به یکدیگر نامحرم هستند و هیچگونه فرقی با دیگر نامحرمها ندارند.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
در نتیجه: نگاه کردن به قصد لذّت به یکدیگر، دست دادن و یا هر گونه تماس بدنى، خلوت کردن در محیط در بسته (با همان شرائطی که در بخش مراودات گفته شد)، عدم رعایت حجاب و پوشش کافی در مقابل یکدیگر، مراوده کردن و اختلاط به گونه ای که معمولًا زن و شوهرها با یکدیگر دارند و خلاصه هرگونه روابطی که بین دو نامحرم حرام باشد از مواردی است که هر یک از دختر و یا پسر باید از آن پرهیز کنند.

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *