خانه / از منظر اسلامی / احکام حجاب / احکام خودنمایی

احکام خودنمایی

احکام خودنمایی.
 خودنمایی کردن به منظور به گناه انداختن دیگری حرام است.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.
بطورمثال: اگر خانمی به گونه ای خودنمایی کند که نگاه مرد نامحرم به او جلب شود و یا به او اقبال پیدا کند حرام است.
راه رفتن به گونه ای خاص، حرف زدن، انجام حرکاتی خاص، لبخند زدن و یا خندیدنهایی خاص به نامحرم، شوخی کردن و یا حتی مطالعه کردن در مقابل نامحرم به منظور جلب نظر نامحرم و به حرام انداختن او، پوشیدن لباسهایی خاص، گرفتن اشیای مختلف مانند کیف، کتاب، گل و یا نحوه گرفتن آنها بدست برای به گناه انداختن دیگرى، نگاه خاص به نامحرم و … مواردی هستند که اگر به قصد جلب نظر و به حرام انداختن دیگری انجام شود حرام است.
در نتیجه خصوصاً جوانان عزیز باید از اینگونه خود نماییها و موارد مشابه آن بشدت پرهیز کنند.

اگر خود نمایی کردن به منظور به گناه انداختن دیگران نباشد حرام نیست.
امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.
مثلًا خانمی وقتی میهمان نامحرمی دارد بهتر غذا را پخت می کند و یا خانه را بهتر مرتب می کند به قصد آنکه نظر نامحرم به کدبانو بودن او جلب شود و یا خوب سخنرانی کند به منظور آنکه نظر دیگران را به فضل خود جلب کند و یا مواردی از این قبیل حرام نیست.
توجه: البته هر کاری به منظور خودنمایی اخلاقاً مذموم و ناپسند است و علمای اخلاق از آن نهی می فرمایند، لکن اگر همین خودنمایی به قصد به حرام انداختن دیگری باشدحرام خواهد بود.
 آقایان نیز نباید به قصد به حرام انداختن خانمها خودنمایی کنند.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگایى: استفتاء. در نتیجه: مواردی چون پوشیدن لباسهایی خاص به منظور به حرام انداختن نامحرم، حرف زدن، نگاه کردن، راه رفتن و انجام رفتارهای شهوانی به منظور جلب نظر نامحرم، رانندگی یا موتور سواری کردن خاص در مقابل نامحرم، شوخی کردن، ورزش کردن بصورتی خاص در مقابل نامحرم به منظور به حرام انداختن او، انداختن گردنبند به سینه و یا باز گذاشتن بازو و سینه به منظور جلب نظر نامحرم … همه اینها و مواردی مشابه آن حرام است و باید از آن خودداری نمود.
سیستانى: چنانچه التذاذ و خوف وقوع در حرام نباشد جایز است. استفتاء.
 بهجت: در صورت کمک به حرام اجتناب شود. استفتاء.
 صحبت کردن مردان با صدای تقلیدی زنان و بالعکس چه حکمی دارد.
گلپایگانى: اگر تقلید از صدای زن خاصی که او را بشناسد و موجب هتک باشد، نباشد و نفس عمل تقلیدی مذکور مهیج و لغو نباشد اشکالی ندارد و همینطور در عکس این فرض. استفتاء.
سیستانى: چنانچه منجر به حرامی نشود جایز است. استفتاء.
بهجت: خانمها در صحبت با نامحرم باید از هر آنچه موجب تحریک شهوت گردد اجتناب کنند. استفتاء.
سیستانى: چنانچه التذاذ و خوف وقوع در حرام نباشد جایز است. استفتاء.
 آیا زن می تواند با مرد نامحرمی که می خواهد به قصد لذّت با او صحبت کند حرف بزند (در صورتی که زن بداند به گناه نمی افتد).
خامنه ای و گلپایگانى: جایز نیست. استفتاء.
 آیا همخوانی زنان در مقابل نامحرم جایز است شنیدن آن برای نامحرم حکمش چیست.
خامنه ای و فاضل: همخوانی زنان و همچنین شنیدن آن در صورتی که به قصد لذّت و ریبه نباشد مانعی ندارد.
خامنه اى: استفتاء.
فاضل: جامع المسائل، ج ۱، با استفاده از سؤالهای ۱۷۲۴ و ۱۷۲۲٫
بهجت: اگر موجب فساد باشد مجاز نیست. بلکه غالباً خواندن زن در حضور مرد و استماع آن موجب فساد است، پس مجاز نیست. استفتاء.
سیستانى: چنانچه خوف واقع شدن در حرام باشد. یا نوعاً محرک باشد جایز نیست. استفتاء.
 آیا گوش دادن به خواننده زن (تک خوانى) اگر باعث تحریک نشود جایز است.
بهجت و خامنه اى: اگر موجب فساد است مجاز نیست، بلکه غالباً خواندن زن در حضور مرد و استماع آن موجب فساد است، پس جایز نیست. استفتاء.
فاضل: جایز نیست. جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۱۷۲۴٫
 گوش دادن به دِکلمه زن که از صدای جمهوری اسلامی پخش می شود چگونه است.
بهجت و خامنه اى: اگر موجب فساد باشد مجاز نیست. استفتاء.
فاضل: اگر عنوان غنا نداشته باشد و محرک نیز نباشد مانعی ندارد. جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۷۲۵٫
۶٫ بهجت: اگر موجب فساد است مجاز نیست بلکه غالباً خواندن زن در حضور مرد و استماع آن موجب فساد است، پس جایز نیست. استفتاء.
سیستانى: چنانچه به نحوی باشد که نوعاً سبب تحریک سامع باشد جایز نیست. استفتاء.
گلپایگانى: بانوان و دختران نزد نامحرم قرآن را با صدا نخوانند و همچنین با صدا خواندن مرد چنانچه موجب تلذّذ بانوان باشد اشکال دارد. مجمع المسائل، ج ۲، با استفاده از سؤال ۶۵۲٫
 آیا خواندن کتابهای عشقی که در آن مسائل شهوانی مطرح شده است جایز است آیا چاپ و انتشار چنین کتابی جایز است.
بهجت: خوب است انسان عمر خود را ضایع نکند، این کار خلاف احتیاط است. استفتاء.
خامنه ای و گلپایگانى: جایز نیست. استفتاء.
سیستانى: باخوف وقوع در حرام جایز نیست، و چنانچه چاپ و انتشار آن موجب مفسده باشد جایز نیست. استفتاء.
فاضل: چنانچه از کتب ضلال محسوب شود و به انحراف خواننده آن منجر شود، خواندن و نشر و نگهداری آنها جایز نیست. استفتاء.
نامه نگاری کردن با نامحرم وطرح مسائل عشقی یا شهوانی در نامه چه حکمی دارد.
اراکی و فاضل: از هرکاری که موجب مفسده است اجتناب شود. استفتاء.
بهجت: خلاف احتیاط است. استفتاء.
سیستانى: مسائلی از این قبیل که فتنه انگیز و ایجادکننده زمینه های فساد است جایز نیست. استفتاء.
گلپایگانى: جایز نیست. استفتاء.
۸٫ خامنه اى: دست دادن با نامحرم حرام است و دست دادن از روی لباس اگر موجب فساد نباشد و دست یکدیگر را فشار ندهند جایز است و در صورتیکه موجب فساد باشد حرام است. استفتاء.
نگاه کردن و دست زدن به بدن پیر زنها، بدون قصد لذّت جایز است.
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۴۳٫
سیستانى: دست زدن به بدن پیرزنهای نامحرم جایز نیست ولی نگاه کردن به موها و گردن و زراع پیرزنانی که امید و زمینه ازدواج ندارند بدون قصد لذت جایز است. استفتاء.
 آیا هنگام کرایه دادن به راننده اگر دست زن به دست مرد بخورد حرام است.
جواب: اگر بصورت اتفاقی باشد اشکال ندارد ولی اگر عمداً دست آنها با یکدیگر تماس پیدا کند جایز نیست.
بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.
 اگر خانمی بترسد در صورتی که سوار ماشین فلان نامحرم بشود خودش یا راننده به گناه آلوده می شود آیا سوار شدن برای خانم جایز است اگر راننده این ترس را داشته باشد جایز است زن را سوار کند.
گلپایگانى: در هر دو صورت محل اشکال است. استفتاء.
۱۱٫ اراکى: باید از مثل این گونه کارهایی که مفسده دارد اجتناب شود. استفتاء.
سیستانى: مردان بنابر احتیاط مستحب بهتر است دختران نامحرم را از شش سال به بالا بغل نکنند و روی پای خود نگذارند و یا آنها را نبوسند. منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۲۳٫
۱۲٫ تبریزى: اگر با این بوسیدن انزال صورت نگیرد، حرمتی ندارد. استفتاء.
۱۳٫ تبریزى: اگر کسی چیزی را از روی شهوت لمس کند ولی انزال صورت نگیرد حرمتی ندارد، و اگر انزال صورت بگیرد استمناء حساب می شود و استمناء نیز حرام است. و اگر انسانی را با شهوت لمس کند، چه مرد چه زن، چه بالغ چه غیر بالغ حرام است ولو انزال صورت نگیرد. البته به استثنای همسر. استفتاء.

 به نظر جنابعالی بوسیدن دست چه کسانی مستحب است.
خامنه اى: بوسیدن دست از مصادیق احترام است و نسبت به کسانی که احترامشان مستحب است، احترام با دست بوسیدن حاصل می شود. استفتاء.
 آیا بوسیدن تصاویر امام (قدس سرّه) و شهدا برای ما زنان از این جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد.
خامنه اى: به طور کلی تصویر شخص حکم خود او را ندارد، لذا بوسیدن تصویر به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتی که قصد ریبه و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.
اجوبه الاستفتائات، ج ۲، سؤال ۱۰۶٫
. بهجت و تبریزى: بنابر احتیاط باید کفاره جمع بدهد.
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۳۳۲٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۱۶۷۴٫
سیستانى: بنابر احتیاط مستحب باید کفاره جمع بدهد. توضیح المسائل، مسئله ۱۶۷۴٫
 برای جلوگیری از شهوت چه باید کرد و در این صورت آیا استمناء جایز است یانه.
خامنه اى: پرهیز از نگاه به صحنه های مهیج شهوت و عدم حضور در مراکز و مجامع شهوت انگیز و روزه گرفتن و انجام ورزشهای سالم و به عبادات و فرائض اهمیت دادن، تأثیر به سزایی دارد. استفتاء.
فاضل: روزه گرفتن و ترک غذاهای مقوی مفید است و استمناء مطلقاً گناه و حرام است. استفتاء.
گلپایگانى: روزه گرفتن و در صرف غذا افراط نکردن و ترک خوردن بعضی غذاهای مقوی غریزه جنسی را تضعیف می کند و از شدت آن می کاهد، ولی استمناء به هر نحو که باشد حرام است و بهترین راه برای اینکه غریزه جنسی سبب آلودگی به حرام نشود ازدواج دایم یا موقت است که ثواب بسیار هم دارد. مجمع المسائل، مسائل متفرقه، سؤال ۸۹٫
 آیا فکر کردن و خیال کردن صحنه های محرک که انسان را به شهوت می اندازد جایز است.
تبریزى: مجرد فکر کردن حرمتی ندارد. صراط النجاه، سؤال ۸۸۱٫
گلپایگانى: باید سعی کند که این افکار را از خود دور کند بواسطه مشغول کردن خود به کاری یا فکری دیگر. ارشاد السائل، سؤال ۴۵۹٫

در رساله شما آمده است که استمناء شرعاً حرام است لکن بفرمایید نظر اسلام درباره کسی که استمناء کرده است چیست.
سیستانى، فاضل و گلپایگانى: واجب است توبه کند و قبل از توبه حکم آن تعزیر است در صورتی که برای حاکم شرع گناه او ثابت شود..
فاضل: با استفاده از جامع المسائل، ج ۲، سؤال ۱۱۷۸٫
سیستانى: استفتاء.
گلپایگانى: ارشاد السائل، سؤال ۴۶۰٫
۱۹٫ بهجت: اصل رفتن منعی ندارد ولی در هر صورت ترک معصیت واجب است ولو به ترک مقدماتی که مستلزم ارتکاب معصیت باشد. استفتاء.
۲۰٫ اراکی و گلپایگانى: بودن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست و دیگری هم نمی تواند وارد شود حرام است چه به ذکر خدا مشغول باشند یا به صحبت، خواب باشند یا بیدار نمازشان هم در آنجا صحیح نیست ولی اگر طوری باشد که شخص دیگری بتواند وارد شود یا بچه ای که خوب و بد را می فهمد در آنجا باشد اشکال ندارد.
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۹٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۴٫
بهجت: سؤال، آیا خلوت کردن زن و مرد نامحرم در جایی که کسی آنجا نباشد جایز است.
جواب: لازم است اجتناب نمایید. استفتاء.
سیستانى: ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست در صورتی که احتمال فساد برود حرام است، هر چند طوری باشد که کسی دیگر بتواند وارد شود. ولی اگر احتمال فساد نرود، اشکال ندارد. توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۴٫
مکارم: احتیاط واجب آن است که مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست و دیگری هم نمی تواند وارد شود نمانند، حتی اگر در آنجا نماز بخوانند، نماز آنها اشکال دارد. توضیح المسائل، مسئله ۲۰۹۵٫
 احتراماً به اطلاع می رساند که ما اقوامی داریم که علاوه بر اینکه نماز نمی خوانند با ارامنه نیز رفت و آمد دارند در ضمن زنان و دختران آنها حجاب کامل را رعایت نمی کنند و همیشه موی آنان پیداست هرچه هم نصیحت می کنم تأثیری ندارد. اگر بخواهم در خانه چشم خود را ببندم نمی شود و اگر بخواهم نگاه کنم معصیت است. در این حال چه باید کرد. آیا از نظر رفت و آمد با آنها تکلیف چیست.
گلپایگانى: شما بیش از امر به معروف و نهی از منکر در صورت احتمال تأثیر وظیفه ای ندارید و در صورتی که با آنها مراوده و رفت و آمد دارید باید مواظب باشید تا خود شما مبتلا به معصیت نظر به نامحرم نشوید و ترک مراوده لازم نیست به احتمال آنکه شاید مراوده فی الجمله در دیانت آنها مؤثر باشد. خداوند آنها را هدایت و به وظایف شرعیه آشنا نماید. استفتاء.
اگر زن کاری کند که موجب جلب نظر نامحرم شود جایز است اگر مرد کاری کند یا لباسی بپوشد به منظور جلب نظر نامحرم جایز است.
گلپایگانى: در هر دو مورد جایز نیست. استفتاء.
بهجت: خلاف احتیاط است. استفتاء.

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *