خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / زن‍ان‌ پ‍رده‌ن‍ش‍ی‍ن‌ و ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ج‍وش‍ن‌پ‍وش‌: ب‍رداش‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ از ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام‌/ ف‍اطم‍ه‌ م‍رن‍ی‍س‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ م‍غ‍ازه‌داری‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و وی‍رای‍ش‌ م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌ اص‍ل

زن‍ان‌ پ‍رده‌ن‍ش‍ی‍ن‌ و ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ج‍وش‍ن‌پ‍وش‌: ب‍رداش‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ از ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام‌/ ف‍اطم‍ه‌ م‍رن‍ی‍س‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ م‍غ‍ازه‌داری‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و وی‍رای‍ش‌ م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌ اص‍ل

سرشناسه
م‍رن‍ی‍س‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌، – ۱۹۴۱
‏عنوان و نام پدیدآور
زن‍ان‌ پ‍رده‌ن‍ش‍ی‍ن‌ و ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ج‍وش‍ن‌پ‍وش‌: ب‍رداش‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ از ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام‌/ ف‍اطم‍ه‌ م‍رن‍ی‍س‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ م‍غ‍ازه‌داری‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و وی‍رای‍ش‌ م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌ اص‍ل
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌، ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری
ص‌ ۲۹۵

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *