خانه / بانک اطلاعات (صفحه 30)

بانک اطلاعات

فقه جامع بانوان از دیدگاه مذاهب اهل سنت/تالیف کامل‌محمد محمد‌عویضه ؛ ترجمه عبدالله عبداللهی

سرشناسهعویضه، کامل‌محمد‌محمدUwaydah, Kamil Muhammad Muhammad‏عنوان و نام پدیدآورفقه جامع بانوان از دیدگاه مذاهب اهل سنت/تالیف کامل‌محمد محمد‌عویضه ؛ ترجمه عبدالله عبداللهی ‏مشخصات نشر تهران: احسان، ۱۳۸۵‏مشخصات ظاهری۶۴۸ ص.

ادامه مطلب

تاملی بر مفهوم حجاب در ادیان الهی/ به اهتمام محمد‌جواد جاوید.

سرشناسهج‍اوی‍د، م‍ح‍م‍دج‍واد،‏‫ ۱۳۵۳ – ‏‏عنوان و نام پدیدآورتاملی بر مفهوم حجاب در ادیان الهی/ به اهتمام محمد‌جواد جاوید. ‏مشخصات نشر تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی‏‫،۱۳۸۸‏مشخصات ظاهری‫۲۱۷ص

ادامه مطلب

ام‌س‍ل‍م‍ه‌ ه‍م‍س‍ف‍ر خ‍ورش‍ی‍د/ ح‍س‍ن‌ اح‍م‍دی‌ن‍ژاد ب‍ل‍خ‍ی‌.

سرشناسهاح‍م‍دی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸ –‏عنوان و نام پدیدآورام‌س‍ل‍م‍ه‌ ه‍م‍س‍ف‍ر خ‍ورش‍ی‍د/ ح‍س‍ن‌ اح‍م‍دی‌ن‍ژاد ب‍ل‍خ‍ی‌. ‏مشخصات نشر ق‍م‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌(ع‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ور ال‍س‍ج‍اد‏‫، ۱۳۷۹.‏مشخصات ظاهری۱۰۴ص.

ادامه مطلب

م‍ادر پ‍ی‍ام‍ب‍ر ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و س‍ل‍م‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

سرشناسهب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌‏عنوان و نام پدیدآورم‍ادر پ‍ی‍ام‍ب‍ر ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و س‍ل‍م‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ‏مشخصات نشر [ت‍ه‍ران‌]: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر، ۱۳۶۸.‏مشخصات ظاهریص‌ ۲۰۷

ادامه مطلب

زندگانی حضرت فاطمه علیها سلام (سیده زنان عالم). ترجمه بیت‌الاحزان/تالیف عباس قمی/تالیف نجم‌الدین‌‌ شریف‌عسکری.ترجمه کتاب علی‌بن‌ابیطالب علیه السلام و خلفاء ثلاثه ؛ بقلم محمود موسوی‌زرندی ؛ ترجمه و مقدمه بقلم کمره.

سرشناسهقمی، عباس، ۱۲۵۴ – ۱۳۱۹‏عنوان و نام پدیدآورزندگانی حضرت فاطمه علیها سلام (سیده زنان عالم). ترجمه بیت‌الاحزان/تالیف عباس قمی/تالیف نجم‌الدین‌‌ شریف‌عسکری.ترجمه کتاب علی‌بن‌ابیطالب علیه السلام و خلفاء ثلاثه ؛ بقلم محمود موسوی‌زرندی ؛ ترجمه و مقدمه بقلم کمره. ‏مشخصات نشر تهران: اسلامیه، ۱۳۸۵.‏مشخصات ظاهری۳۸، ۳۰۴ص.

ادامه مطلب

ال‍گ‍وی‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌.

سرشناسهس‍ب‍ح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۴۲-‏عنوان و نام پدیدآورال‍گ‍وی‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زن‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌/ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ س‍ب‍ح‍ان‍ی‌. ‏مشخصات نشر ق‍م‌: دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ زن‍ان‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌‏‫‏‏‏، ۱۳۸۵.‏مشخصات ظاهریج‌.

ادامه مطلب

می‌خواهم در مورد حجاب بدانم! (مخصوص تدریس در مراکز دختران)/ س‍ی‍م‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ ب‍ه‍زادپ‍ور[به‌سفارش] بنیاد فرهنگی رضوی.

سرشناسهب‍ه‍زاد پ‍ور، س‍ی‍م‍ی‍ن‍دخ‍ت‌، ۱۳۳۲ –‏عنوان و نام پدیدآورمی‌خواهم در مورد حجاب بدانم! (مخصوص تدریس در مراکز دختران)/ س‍ی‍م‍ی‍ن‍دخ‍ت‌ ب‍ه‍زادپ‍ور[به‌سفارش] بنیاد فرهنگی رضوی. ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: نقش سیمرغ‏‫، ۱۳۸۵.‬‏مشخصات ظاهری۲۰۰ ص

ادامه مطلب

زن‍ان‌ ن‍م‍ون‍ه‌/ ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌

سرشناسهش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌، – ۱۳۴۱‏عنوان و نام پدیدآورزن‍ان‌ ن‍م‍ون‍ه‌/ ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌ ‏مشخصات نشر ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۷‏مشخصات ظاهریص‌ ۲۸۰

ادامه مطلب

زی‍ب‍ا داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از زن‍ان‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ح‍م‍ی‍د ع‍زی‍زی‌

سرشناسهع‍زی‍زی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۲ – ، گ‍ردآورن‍ده‌‏عنوان و نام پدیدآورزی‍ب‍ا داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از زن‍ان‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ح‍م‍ی‍د ع‍زی‍زی‌ ‏مشخصات نشر ق‍م‌: م‍ه‍دی‌ی‍ار، ۱۳۸۰‏مشخصات ظاهریص‌ ۹۶

ادامه مطلب