خانه / بانک اطلاعات (صفحه 20)

بانک اطلاعات

ه‍م‍س‍ران‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ش‍ه‍ب‍از آزادم‍ه‍ر

سرشناسهآزادم‍ه‍ر، ش‍ه‍ب‍از، – ۱۳۳۸‏عنوان و نام پدیدآوره‍م‍س‍ران‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ش‍ه‍ب‍از آزادم‍ه‍ر ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: ب‍ارب‍د، ۱۳۸۳.‏مشخصات ظاهریص‌ ۵۱۸

ادامه مطلب

زن سفارش‌شده‌ی پیامبر صلی‌الله علیه و سلم/مولف عمروخالد ؛ مترجم سوما بزرگی.

سرشناسهخالد، عمرو‏عنوان و نام پدیدآورزن سفارش‌شده‌ی پیامبر صلی‌الله علیه و سلم/مولف عمروخالد ؛ مترجم سوما بزرگی. ‏مشخصات نشر سنندج: کردستان‏‫، ۱۳۸۸‏مشخصات ظاهری۹۱ ص

ادامه مطلب

ق‍رآن‌ و م‍ق‍ام‌ زن‌/ ع‍ل‍ی‌ ک‍م‍ال‍ی‌.

سرشناسهک‍م‍ال‍ی‌‌دزف‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۲ –‏عنوان و نام پدیدآورق‍رآن‌ و م‍ق‍ام‌ زن‌/ ع‍ل‍ی‌ ک‍م‍ال‍ی‌. ‏مشخصات نشر قم:س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍وه‌، ۱۳۷۴.‏مشخصات ظاهری۲۷۲ ص‌.

ادامه مطلب

The Mulslim woman‏‫‭‭‭/ ‎by Muhammad Hamidullah‬.

سرشناسهح‍م‍ی‍دال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د، ۱۹۰۸- م.Hamidullah, Muhammad‏عنوان و نام پدیدآورThe Mulslim woman‏‫‭‭‭/ ‎by Muhammad Hamidullah‬. ‏مشخصات نشر ‏‫‭‭‭‎Islamabad‬‏‫‭‭‭: ‎Dawah Academy, International Islamic University Islamabad‬‏‫‬‭‭, ۱۹۹۲‏‫‬‭= ۱۳۷۱٫‏مشخصات ظاهری‏‫‏‏‏۱۵ ص.

ادامه مطلب

ب‍ان‍وی‌ ن‍ور زه‍رای‌(س‌) س‍ب‍ز: (ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ زن‍ان‌ در ج‍ه‍ان‌)/ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ رادم‍ن‍د

سرشناسهرادم‍ن‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، – ۱۳۴۳‏عنوان و نام پدیدآورب‍ان‍وی‌ ن‍ور زه‍رای‌(س‌) س‍ب‍ز: (ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ زن‍ان‌ در ج‍ه‍ان‌)/ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ رادم‍ن‍د ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: زه‍د، ۱۳۸۲‏مشخصات ظاهریب‌، ص‌ ۱۴۰

ادامه مطلب

ب‍رای‌ ری‍ح‍ان‍ه‌ (ره‍ن‍م‍وده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ دخ‍ت‍ران‌ ج‍وان‌)/ م‍ح‍م‍ود اک‍ب‍ری‌.

سرشناسهاک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۷ –‏عنوان و نام پدیدآورب‍رای‌ ری‍ح‍ان‍ه‌ (ره‍ن‍م‍وده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ دخ‍ت‍ران‌ ج‍وان‌)/ م‍ح‍م‍ود اک‍ب‍ری‌. ‏مشخصات نشر ق‍م‌: اع‍ت‍ص‍ام‌‏‫، ۱۳۷۷‏مشخصات ظاهری‏‫ ۱۷۶ ص.‏‬‬

ادامه مطلب

زن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ و ت‍م‍دن‌ غ‍رب‍ی‌/ ک‍ری‍م‌ ن‍اف‍ع‍ی‌ ف‍رد

سرشناسهن‍اف‍ع‍ی‌ ف‍رد، ک‍ری‍م‌، – ۱۳۳۱‏عنوان و نام پدیدآورزن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ و ت‍م‍دن‌ غ‍رب‍ی‌/ ک‍ری‍م‌ ن‍اف‍ع‍ی‌ ف‍رد ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: ع‍اب‍د، ۱۳۸۲‏مشخصات ظاهریص‌ ۲۹۳

ادامه مطلب

ح‍ری‍ت‌ و ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام‌/ ج‍م‍ع‍ی‌ از پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ [ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌… و دی‍گ‍ران‌].

سرشناسه ‏عنوان و نام پدیدآورح‍ری‍ت‌ و ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام‌/ ج‍م‍ع‍ی‌ از پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ [ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌… و دی‍گ‍ران‌]. ‏مشخصات نشر ت‍ه‍ران‌: م‍ی‍لاد‏‫‬‏‏‏، ۱۳۵۸‏مشخصات ظاهری‏‫‬‏‏‏۱۱۲ ص.‬

ادامه مطلب