خانه / بانک اطلاعات / کتب / معرفی کتاب / واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ص‍غ‍ری‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌زاده‌ و م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ف‍رش‍چ‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ رض‍ا ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ و غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ زرگ‍ری‌ن‍ژاد

واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ص‍غ‍ری‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌زاده‌ و م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ف‍رش‍چ‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ رض‍ا ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ و غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ زرگ‍ری‌ن‍ژاد

سرشناسه
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
‏مشخصات نشر
ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۳.
‏عنوان و نام پدیدآور
واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌: اس‍ن‍اد م‍ن‍ت‍ش‍ر ن‍ش‍ده‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍ش‍ف‌ ح‍ج‍اب‌ در ع‍ص‍ر رض‍ا خ‍ان‌/ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ص‍غ‍ری‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌زاده‌ و م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ف‍رش‍چ‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ رض‍ا ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ و غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ زرگ‍ری‌ن‍ژاد
‏مشخصات ظاهری
س‍ی‌ و دو، ۴۷۵ ص‌.ن‍

همچنین ببینید

معرفی کتاب من زنده ام

انتشار به مناسبت سالروز بارگشت آزادگان به میهن وقتی ما را داخل گودال انداختند، برادرها ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *