آرایش- زینت

آرایش- زینت‏

تراشیدن ریش و یا ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست و در این حکم تمام مردان یکسانند و حکم خدا بواسطه مسخره مردم یا جوّ حاکم بر جلسه تغییر نمی کند. پس تراشیدن ریش برای کسی که اولِ تکلیف اوست یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره می کنند و یا شب اولِ دامادی اوست و یا … چنانچه ریش بتراشد و یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن ریش باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.


امام: توضیح المسائل، مسائل متفرقه ص ۲۶ و با استفاده از استفتائات، ج ۲، ص ۲۱ و ۳۰٫

تبریزى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۸۳۳٫

خامنه اى: استفتاء.

فاضل: جامع المسائل، ج ۱، با استفاده از سؤالهای ۹۵۵، ۹۵۶ و ۹۵۷٫

اراکى، بهجت، سیستانی و گلپایگانى: (۴).

تراشیدن بعض ریش حکم تراشیدن تمام ریش را دارد.

امام: استفتائات، (مکاسب محرمه)، سؤال ۸۴٫

بهجت: توضیح المسائل، مسائل متفرقه، مسئله ۴٫

خامنه اى: استفتاء.

اراکى، فاضل و گلپایگانى: (۵).

در نتیجه: آقایان بنابر احتیاط واجب نمی توانند قسمتی از ریش خود را بتراشند مگر به مقداری که برای مرتب کردن ریش باشد.

آیا تراشیدن موی زیر گلو و روی گونه ها جایز است.

جواب: اگر به مقداری باشد که صدق تراشیدن ریش نکند بلکه صدق مرتب کردن آن را بکند اشکالی ندارد.

امام، اراکى، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.

بهجت: توضیح المسائل، مسائل متفرقه، مسئله ۴٫

فاضل: جامع المسائل، ج ۲، با استفاده از سؤال ۷۵۵٫

گلپایگانى: با استفاده از ارشاد السائل،، ۳۶۹ و استفتاء.

مقرر بفرمایید که حد ریش چه اندازه است که از آن کوتاهتر نباشد.

جواب: به قدری باشد که عرفاً بگویند ریش دارد، کافی است.

امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، فاضل و مکارم: استفتاء.

گلپایگانى: مجمع المسائل سؤال ۱۷٫

تراشیدن سبیل اشکالی ندارد.

امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

امام: استفتائات، (مکاسب محرمه)، با استفاده از سؤال ۸۲٫ (۶).

کوتاه کردن زن موی خود را بطوری که شبیه مرد شود و یا بلند گذاشتن مو برای مرد بطوری که شبیه زن شود، حکمش چیست.

بهجت: کوتاه کردن مو اشکالی ندارد. استفتاء.

فاضل: اگر تشبه زن به مرد یا مرد به زن محسوب شود، جایز نیست. جامع المسائل، ج ۲، سؤال ۱۰۷۱٫

آیا مردها می توانند صورت خود را با لوازم آرایش خانمها زینت کنند و یا مانند خانمها زیر ابرو بردارند.

بهجت: تزیین هر یک از زن و مرد به زینت دیگری حرام است. توضیح المسائل، مسئله ۷۱۱٫

سیستانى: اگر مردان خود را به هیئت زنان درآورند بنابر احتیاط واجب جایز نیست. استفتاء.

فاضل: اگر تشبه زن به مرد یا مرد به زن محسوب گردد جایز نیست.

جامع المسائل، ج ۲، سؤال ۱۰۷۱٫

گلپایگانى: اشکال دارد. استفتاء.

احکام زینت.

مراد از زینت چیست.

جواب: هر چیزی که عرفاً زینت محسوب گردد و مردم به آن زینت بگویند.

امام: با استفاده از استفتاء از کتاب احکام بانوان، سؤال ۷، ص ۱۹٫

اراکى، بهجت، سیستانى، خامنه اى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

فاضل: جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۱۷۰۷٫

اگر بانوان سرمه را نه برای زینت بلکه به خاطر فوایدی که از نظر طبی در آن وجود دارد بزنند در این صورت بازهم در مقابل نامحرم باید آن را بپوشانند.

جواب: اگر عرفاً زینت محسوب شود باید بپوشانند، قصد زینت داشته باشد یا نه.

امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج، ص ۱۹۵٫

اراکى، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.

فاضل: جامع المسائل، با استفاده از سؤال ۱۷۰۷٫

بهجت، تبریزى، سیستانی و مکارم: (۳۰).

آیا شرعاً زنی که مشخص است ابروانش را برداشته برای رعایت اصول حجاب کامل حتماً باید آن را بپوشاند یا می تواند آن را نمایان کند.

جواب: باید بپوشاند.

امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج، ص ۱۹۵٫

اراکی و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت، تبریزى، فاضل و مکارم: (۳۱).

خانمها می توانند همان قسمتی از صورت یا دست خود را که زینت کرده اند بپوشانند و پوشیدن بقیه صورت واجب نیست.

امام، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و مکارم: استفتاء.

گلپایگانى: (۳۲).

بنابراین: اگر خانمی مثلًا فقط زیر ابروی خود را برداشته است می تواند با پوشیدن مقنعه یا چادر تا قسمت زیرابروی خود را بپوشاند و در صورتی که بقیه صورت زینت ندارد باز گذاشتن آن اشکالی ندارد.

توجه: داشتن النگو، دستبند، انگشتر (اگر چه حلقه ازدواج باشد) بلند کردن ناخن، لاک زدن، حنا گرفتن، بعضی ساعتهای مچی که برای زینت استفاده می شود، پوشیدن بعضی دستکشهای توری برای زینت، همگی از زینتهای دست هستند و باید آنها را از نامحرم بپوشانندو همچنین سرمه کشیدن، برداشتن ابرو، گذاشتن مژه مصنوعى، استفاده از هر نوع لوازم آرایش، گذاشتن حلقه برای بینی (کما اینکه در برخی مناطق رسم است) گوشواره و یا هر چیز دیگری که عرفاً بدان زینت بگویند همگی از زینتهای صورت محسوب می گردد و باید ازنامحرم پوشیده شود. ۵۶۸٫ مسئله: در مسئله پوشش وجه و کفین، در صورت داشتن زینت از نامحرم، فرقی بین نامحرم ها نیست چه فامیل نزدیک باشند و چه غریبه.

امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

فاضل: جامع المسائل، ج ۱، با استفاده از سؤالهای ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ و ۱۷۱۶٫ (۳۳).

در نتیجه: خانمها باید در مجالس ومیهمانیهای فامیلی و یا غیر آن، یا وجه و کفین خود را از نامحرم بپوشانند ویا از زینت کردن آن پرهیزکنند.

خانمی هستم که حلقه ازدواج خود را (که بسیار ساده هم هست) نه برای زینت بلکه برای یادگاری و وفاداری به شوهر به دستم کرده ام آیا پوشیدن آن از نامحرم واجب است.

جواب: به دست کردن هرگونه حلقه ای زینت محسوب می شود و پوشیدن آن از نامحرم واجب است.

امام، اراکی و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و مکارم: (۳۴).

آیا فرقی بین آرایش کردن هست یعنی اگر کسی بسیار بد زینت کند مثلًا مطابق رسومات خودشان به آن زینت بگویند و حال آنکه برای عده ای دیگر نه فقط زینت نیست بلکه برای آنها زشت هم هست آیااینگونه زینتها نیز باید از نامحرم پوشیده شود.

جواب: زینت کردن، به زشتی و زیبایی نیست و هرچه که عرفاً بدان زینت بگویند باید از نامحرم پوشیده شود.

امام، اراکى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.

فاضل: جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۱۷۰۷٫

تبریزی و سیستانى: (۳۵).

آیا عطر زدن و یا خوش بو کردن به وسیله مواد و مایعات دیگر برای آقایان و بانوان در صورتی که بوی آن به مشام نامحرم برسد اشکال دارد.

جواب: عطر زدن اشکال ندارد ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحریک باشد جائز نیست.

امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج، ص ۱۹۴٫

اراکی و خامنه اى: استفتاء.

سیستانى، فاضل و گلپایگانى: (۳۶).

بنابر احتیاط واجب خانمها باید موهای مصنوعی که به موی خود وصل کرده باشند یا کلاه گیس به سر گذاشته باشند را بپوشانند. اگر چه موی وصل شده موی مرد یا زن باشد.

امام، اراکى، فاضل و گلپایگانى: عروه، (ستر و ساتر)، مسئله ۱٫

خامنه اى: استفتاء.

بهجت، سیستانی و مکارم: (۳۷).

آرایش نمودن زن برای غیر همسر در بعضی مجالس زنانه مثل عروسی یا میهمانی زنانه چه حکمی دارد.

جواب: در صورتی که نامحرم او را نبیند اشکال ندارد.

امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج، ص ۱۸۸٫

امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

تبریزى: صراط النجاه، سؤال ۸۸۳٫

آیا مردان می توانند از زینت آلات زنان مانند حلقه، ساعت، النگو، کمربند، گردنبند و … استفاده کنند با توجه به اینکه پوشیدن لباس زنانه برای مردان جایز نیست.

اراکى: از پوشیدن هر چیزیکه خلاف شأن او باشد اجتناب کند. استفتاء.

بهجت: تزیین هر یک از زن و مرد به زینت دیگری حرام است. توضیح المسائل، مسئله ۷۱۱٫

خامنه اى: اگر از جنس طلا باشد و یا از چیزهایی باشد که استفاده از آنها مخصوص زنان است، استفاده کردن از آنها برای مردان جایز نیست. استفتاء.

سیستانى: اگر از طلای زرد باشد حرام است و اگر طلا نباشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست. استفتاء.

فاضل: اگر تشبه زن به مرد یا مرد به زن محسوب شود جایز نیست.

جامع المسائل، ج ۲، سؤال.

گلپایگانى: استفاده از زینت آلات و لباس مخصوص زنان برای مردان جایز نیست. استفتاء.

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *