احکام نگاه مرد

نگاه مرد

احکام نگاه مرد به مرد.
 مردان می توانند به تمام بدن مردان به استثنای عورتین نگاه کنند مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد.
امام، فاضل، گلپایگانی ومکارم: عروه (نکاح)، مسئله ۲۸ و همان، ج ۱، (ستر و ساتر)، ص ۵۴۹٫
امام: تحریر، (نکاح)، مسئله ۱۶ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۸٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۲٫
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۴۰٫
تبریزى: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۲۴۴۵ و ۲۴۴۷٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح) مسئله ۱۲ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۷٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۸۰٫
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۸۵٫

در نتیجه: نگاه کردن به هرکجای بدن مرد حتی وجه و کفین او با قصد لذّت و ریبه حرام است.
همچنین مردان نمی توانند به عورتین مردان بالغ دیگر نگاه کنند، چه با قصد لذّت و ریبه و چه بدون آن.
توجه: ریبه در اینجا یعنی خوف در فساد افتادن.
 اگر مردی بترسد از اینکه چنانچه به بدن مرد دیگر نگاه کند به گناه آلوده می شود نمی تواند به بدن او نگاه کند.
امام، بهجت، تبریزى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: مدارک مسئله قبلى.

مراد از عورتین چیست.
جواب: در مردها قُبُل (مجرای خروج ادرار و بیضتین) و دُبُر (محل خروج غائط) و در زنها قُبُل (کلّ فرج) و دُبُر را گویند.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستروساتر)، ص ۵۵۰٫
امام: تحریر، (نکاح)، مسئله ۱۶٫
تبریزى: صراط النجاه، با استفاده از سؤال ۱۴۸۸٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۲ و (احکام الخلوه)، قبل از مسئله ۵۵٫

در نتیجه: ماهیچه های عضلانی پشت (باسن) جزء عورتین نیست و نگاه کردن به آن اشکال ندارد اگر چه، احتیاط مستحب ترک آن است.
در استخرها و یا حمامها یا کنار دریا مردان مایوهایی می پوشند که اگر چه پوست بدن آنها پیدا نیست لکن حجم عورتین کاملًا پیداست، آیا نگاه کردن مردان به آنها جایز است.
پاسخ: مراد از پوشش داشتن، پیدا نبودن پوست بدن است و در صورتی که مفسده ای بر آن مترتب نباشد نگاه کردن اشکالی ندارد.
امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت و مکارم: (۱).

پدرها به عورتین پسران بالغ خود نمی توانند نگاه کنند (چه در حمام یا جای دیگر). و بنابر احتیاط واجب حتی قبل از بلوغ نیز در زمان تمییز نباید به عورتین آنها نگاه کنند.
امام، خامنه اى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۸ و ج ۱ (ستر و ساتر)، ص ۵۴۹٫
امام: تحریر، (نکاح)، مسئله ۱۶ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۶٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۰٫
بهجت و تبریزى: (۲).
سیستانى: منهاج الصالحین، (کتاب طهاره)، قبل از مسئله ۵۵ و (نکاح)، با استفاده از مسائل ۲۰- ۱۲٫
فاضل: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۲۵۰۶، ۲۵۰۷ و ۲۵۰۸٫
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۸۳٫
 

نگاه کردن دکترها به عورتین مرد دیگر حرام است مگر در مقام اضطرار.
امام، اراکى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل.
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۱۹۳۸ و ۱۹۴۲٫
تبریزى: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۲۴۴۵ و ۲۴۵۱٫
مکارم: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۰۸۵٫
در نتیجه: مردان اجازه ندارند جهت پیشگیری از آبستنىِ همسرانشان، لوله های انتقال اسپرم خود را نزد دکتر ببندند. البته بستن لوله های خروج منی در صورتی که موجب عقیم شدن دایمی نگردد اشکال ندارد لکن چون این عمل مستلزم نگاه کردن دیگری به عورتین او می باشد، حرام است و اگر به گونه ای عمل شود که مستلزم نگاه دکتر به عورت او نشود اشکالی ندارد و یا اگر همسر او دکتر باشد می تواند از این راه جلوگیری از آبستنی نماید.

نگاه مرد به زنان محرم.
 مردان می توانند به تمام بدن محارم خویش غیر از عورتین نگاه کنند، مشروط به آنکه این نگاه به قصد لذّت نباشد. همچنین خوف به فساد افتادن هم نباشد (از این حکم همسر استثناء است).
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۳۲ و ج ۱ (ستر و ساتر)، ص ۵۴۹٫
امام: تحریر، (نکاح)، مسئله ۱۷ وتوضیح المسائل، مسئله ۲۳۴۷٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۱٫
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۹٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۶٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۳ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۶٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۵٫
در نتیجه: مردان نمی توانند عورتین دختر یا مادر یا خواهر و یا دیگر محارم خود را ببینند اگر چه بدون قصد لذّت و ریبه باشد.
همچنین بنابر احتیاط واجب دیدن عورتین بچه ممیز غیر بالغ جایز نیست.

احتیاط مستحب ترک نگاه کردن مردان به محارم خود از زانو تا زیر ناف می باشد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫
بهجت و سیستانى: (۳).

نگاه مرد به زنان نامحرم.
زنان نامحرم یا مسلمان هستند یاغیر مسلمان، در صورتی که مسلمان باشند یا کاملًا حجاب خود را رعایت کرده اند یا نه.
الف) مسلمانی که کاملًا حجاب خود را رعایت کرده است.
 اگر خانم مسلمان کاملًا حجاب خود را رعایت کرده بود نگاه کردن به وجه و کفین او برای مرد با شرایط ذیل اشکال ندارد: ۱٫ وجه و کفین زینت نشده باشد. ۲٫ نگاه به قصد لذّت و ریبه نباشد.
امام: عروه، (نکاح)، مسئله ۳۱؛ تحریر، (نکاح)، مسئله ۱۸؛ استفتاء و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۳٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۷ و استفتاء.
بهجت، خامنه ای و فاضل: استفتاء.
تبریزى، سیستانی و گلپایگانى: (۴).
در نتیجه مردان نمی توانند به صورت و دست زنانی که بطور کامل حجاب خود را رعایت نکرده اند، نگاه کنند مانند آنکه زنی مقداری از مویش پیدا باشد و یا اینکه لباس آستین کوتاه پوشیده باشد و یا بازو یا مچ دست او پوشیده نباشد.

نگاه کردن به دست خانم نامحرمی که انگشتری یا النگو در دست دارد، و یا ناخن های خود را بلند کرده و یا لاک زده و یا به هر صورت زینت داده، حرام است خواه نامحرم از بستگان نزدیک باشد و یا غریبه باشد.
امام، اراکى، بهجت، فاضل و گلپایگانى: با استفاده از مدارک مسئله قبل و استفتاء.
تبریزى، خامنه ای و سیستانى: (۵).
توجه: فروشندگانی که مشتری اجناس آنها غالباً خانمها هستند مانند زرگرها، لباس فروشیها و فروشندگان لوازم آرایش و … بیشتر در معرض این گناه هستند و باید بیش از دیگران مراعات موازین شرعی را بنمایند.

 نامحرم به هر منظوری که زینت کرده باشد، نگاه کردن به او جایز نیست حتی اگر برای (پرو) یا امتحان انگشتر یا النگو یا گردنبند و … باشد.
امام، اراکى، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
تبریزى: (۶).
 آیا نگاه کردن به کف پا یا روی پا و یا پاشنه پا و یا ساق پای خانمهای نامحرم مسلمان در صورتی که پوشش کافی نداشته باشند؛ بدون قصد ریبه و تلذذ، جایز است.
جواب: خیر، جایز نیست و بطور کلی غیر از وجه و کفین، مرد نمی تواند به هیچ کجای بدن زن نامحرم نگاه کند.
امام، اراکی و خامنه اى: استفتاء.
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۳۱٫
فاضل: با استفاده از توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۱٫
تبریزى، سیستانی و گلپایگانى: (۷).

 اگر مردی بترسد در صورتی که به نامحرم نگاه کند به گناه می افتد نباید به او نگاه کند.
امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۳۱٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۱۴ و ۲۶ و توضیح المسائل مسائل ۲۴۴۲ و ۲۴۴۳٫
بهجت: (۸).
 نگاه کردن به نامحرم به قصد لذّت و شهوت رانی حرام است اگر چه به وجه و کفین و یا به حجم بدن او باشد.
امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۳۱٫
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۱٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۲٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۲۴۴۲ و ۲۴۴۳ و منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۴٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۱٫

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *