احکام نگاه زن

نگاه زن‏

 

 زنها می توانند به استثنای عورتین به تمام بدن زن دیگر نگاه کنند مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۲۸ و عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۱٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۰٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۶٫
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۴۰٫
تبریزى: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۲۴۴۵ و ۲۴۴۷٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۲٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۶٫
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۸۵٫
در نتیجه: در حمامها، استخرها، سالنهای ورزشی و بدن سازى، خیاط خانه ها و … چنانچه زن به بدن زن دیگر یا حتی به وجه و کفین او به قصد لذّت نگاه کند و یا خوف به مفسده افتادن باشد، نگاه کردن به او جایز نیست خواه بیننده آن زن را بشناسد یا نه، خواه آن زن جوان باشد یا پیر، زشت باشد یا زیبا ….
اراکى، امام، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: با استفاده از مدارک مسئله قبل.
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۸٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۲٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۷٫

نگاه کردن به عورتین زنها برای زنهای دیگر نیز حرام است مگر در مقام اضطرار.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۰٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۶٫
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۱۹۳۸ و ۱۹۴۲٫
تبریزى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۴۵٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۲۴۴۵ و ۲۴۵۰ و منهاج الصالحین، (نکاح)، مسائل ۱۲ و ۲۰٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۶٫
در نتیجه: استفاده از دستگاههای درون رحمی و یا بستن لوله ها و یا عمل دیگر … به منظور جلوگیری از آبستنی چنانچه مستلزم نگاه به عورت باشد حرام است مگر در مقام اضطرار. البته اصل جلوگیری از حاملگی اگرمستلزم نگاه دیگری به عورت انسان نباشد، اشکالی ندارد. به شرط آنکه زن را عقیم دایم نکند و بتواند هر وقتی که می خواهد دوباره بچه دار شود.
مثلًا اگر خانمی همسرش پزشک باشد و او با این روشها مانع از حاملگی همسرش گردد اشکالی ندارد.
توجه: جلوگیری از حاملگی اگر مستلزم حرامی نباشد اشکال ندارد و اگر مستلزم حرامی باشد جایز نیست و باید توجه داشت که بعضی از روشهای جلوگیری از آبستنی مستلزم سه حرام ذیل است که به تفصیل در بخشهای بعدی خواهد آمد.
۱٫ نگاه کردن به عورت زنِ دیگر در غیر مقام اضطرار.
۲٫ کشف عورت برای دکتر در غیر مقام اضطرار (که در بخش پوشش خواهد آمد).
۳٫ لمس عورت در غیر مقام اضطرار (که در بخش مراودات و تماسها می آید).

 با سلام، حضرت عالی در پاسخ به جواز استفاده از (آی یو دى) ذکر کرده اید که: (اگر استفاده از این وسیله (آی یو دى) مستلزم لمس یا نظر حرام باشد جایز نیست، لطفاً بفرمایید که آیا کارگذاشتن آی یو دى، در رحم زن جزء موارد پزشکی محسوب شده و پزشک یا مامای زن و عند الاضطرار پزشک مرد می تواند این عمل را انجام دهد همانطور که در سایر امراض متداول است و یا اینکه این مسئله از موارد غیر پزشکی بوده و تنها از طریق محرم (همچون شوهر) می توان این دستگاه را کار گذاشت.
جواب: خود این عمل اگر موجب سقط یاعقیم نباشد اشکال ندارد و حرمت لمس ونظر به قوت خود باقی است و اضطراری در بین نیست چون می شود از راههای دیگر، از حمل جلوگیری نمود.
امام، اراکی و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسائل متفرقه، مسئله ۱۱٫
تبریزى: صراط النجاه، با استفاده از سؤالهای ۸۷۳ و ۸۷۴٫
فاضل: جامع المسائل، ج ۲، با استفاده از جواب سؤال ۱۰۳۷٫
خامنه ای و سیستانى: (۲۵).
نگاه زن به مردان محرم.

 زن می تواند به استثنای عورتین به تمام بدن محارم خود نگاه کند مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد (به استثنای همسر که مشروط به این شرط نیست).
امام، فاضل و گلپایگانى: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱ و (نکاح)، مسئله ۳۲٫
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۱٫
بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۹٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۶٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین،) نکاح)، مسئله ۱۳ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۶٫
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۵٫
مکارم: (۲۶).
در نتیجه: نگاه کردن به قصد لذّت و ریبه به هر جایی از بدن محارمی چون داماد، پسر، برادر، خواهرزاده و … جایز نیست و باید از آن اجتناب نمود.

دیدن حجم عورتین از روی پوشش در صورتی که مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکالی ندارد.
امام، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.
بهجت و گلپایگانى: (۲۷).

نگاه زن به مردان نامحرم.

 نگاه کردن زنها به بدن مرد نامحرم به استثنای وجه و کفین و مقداری که بطور معتاد مردان نمی پوشانند حرام است.
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۷ و استفتاء.
امام: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۳۱؛ تحریر، (نکاح)، مسئله، ۱۹ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۳ و استفتاء.
تبریزی و خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۲٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۲؛ مجمع المسائل ج ۲، سؤال ۶۴۴ و استفتاء.
مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۲۰۸۰٫
بهجت و فاضل: (۲۸).
در نتیجه: دیدن موی سر و صورت، دستها تا مچ، پا تا قوزک و گردن مردان نامحرم برای زنها اشکالی ندارد مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد.
همچنین خانمها نمی توانند برای تماشای مسابقات ورزشی که آقایان در آنها پوشش کافی ندارند مانند شنا، کشتى، وزنه بردارى، فوتبال و … به اماکن ورزشی بروند.

 نگاه کردن به بازو و یا سینه و یا جایی دیگر از بدن مرد نامحرمی که لباس نامناسب پوشیده مانند آنکه لباسی آستین کوتاه پوشیده باشد و یا یقه خود را باز گذاشته یا لباسی نازک و بدن نما پوشیده و …، (در صورتیکه مردان بطور معمول آنرا می پوشانند) حتی اگر بدون قصد لذّت و ریبه باشد، حرام است.
امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل.
بهجت: (۲۹).

بعضی مردان مؤمن در دبیرستانها و یاغیر آن به زنان مسلمان درس می دهند طبیعتاً مرد مجبور است مطالب درس را برروی تخته سیاه بنویسد و خانمها نیز همانگونه که معمول است به دست و صورت استاد خود نگاه می کنند البته بدون قصد لذّت و ریبه. آیا این نگاه کردن جایز است.
جواب: نگاه کردن خانمها به وجه و کفین و مواضعی که مردان بطور متعارف نمی پوشانند بدون لذّت و ریبه اشکالی ندارد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۵۱٫
امام: تحریر، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۱۹؛ توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۳ و استفتاء.
اراکى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۴۷ و استفتاء.
تبریزی و خامنه اى، سیستانى: استفتاء.
بهجت: (۳۰).
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۴۲٫
گلپایگانى: ارشاد السائل، سؤال ۴۵۷٫

نگاه کردن زن به حجم بدن مرد نامحرم از روی پوشش اگرمفسده ای بر آن مترتب نباشد و به قصد ریبه و تلذذ نباشد اشکال ندارد.
امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.

 آیا زنان می توانند بدون قصد لذّت به منظور آمپول زدن و یا دیگر کارهای پزشکی به بدن مرد نامحرم نگاه کنند.
جواب: جایز نیست مگر در مقام اضطرار.
امام، اراکى، تبریزى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۳۵٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۴۲٫
بهجت: (۳۱).

 نگاه کردن به بدن نامحرم حتی به وجه و کفین او به قصد لذّت و یا با ترس به مفسده افتادن حرام است.
امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (ستر و ساتر) قبل از مسئله ۱٫
اراکى، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۳۲٫
تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۲٫
سیستانى: توضیح المسائل، مسئله.
فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۱٫
توجه: بین عدم جواز نگاه به بدن مرد نامحرم با وجوب پوشش مرد هیچ ملازمه ای نیست؛ یعنی اگر چه بر مرد واجب نیست خود را بپوشاند اما بر خانمها واجب است نگاه نکنند.
 

نگاه زن به بچه ها.

 در صورتی که بچه دختر باشد، زن می تواند تا زمان تمییز به تمام بدن او نگاه کند و بعد از سن تمییز بنابر احتیاط واجب نباید به عورتین او نگاه کند.
امام، فاضل و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۴٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۶٫
خامنه اى: استفتاء.
سیستانى: منهاج الصالحین، با استفاده از مسائل ۱۲ و ۲۴ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۵٫
اراکى، بهجت، تبریزی و گلپایگانى: (۳۲).
در نتیجه: مادران باید توجه داشته باشند در حمامها یا هر جای دیگر اجازه ندارند به عورتین دختران خود و یا دختران دیگر که به سن تمییز رسیده اند نگاه کنند اگر چه بدون قصد لذّت و ریبه باشد.

 در صورتی که بچه پسر باشد زن تا قبل از رسیدن او به سن تمییز می تواند به تمام بدن او نگاه کند و بعد از سن تمییز بنابر احتیاط واجب نباید عورتین او را نگاه کند (در این مسئله فرقی بین پسران محرم یا نامحرم نیست).
امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۴٫
امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۶٫
سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۱۲ و ۲۴ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۵٫
بهجت، تبریزى، خامنه ای و گلپایگانى: (۳۳).

 اگر شک کنیم در اینکه این بچه به سن تمییز رسیده است یا نه حکمش چیست.
جواب: حکم بچه غیر ممیز را دارد.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۰، ص ۸۰۷٫
اراکى، تبریزى، خامنه ای و سیستانى: استفتاء.
بهجت: (۳۴).

حکم نگاه در حال شک.

 اگر انسان شک کند که این شخص از کسانی است که نباید به او نگاه کرد یا از کسانی است که می تواند به او نگاه کند، نباید به او نگاه کند.
امام، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۰، ص ۸۰۵٫
بهجت: (۳۵).
مثال: اگر مردی زنی را در تاریکی ببیند و یا از دور خانمی می آید و کاملًا او را نمی شناسد و شک کند که او یکی از محارم اوست (که نگاه کردن به او جایز باشد) یا یکی از نامحرمان است (که نمی تواند به او نگاه کند)، نگاه کردن به او جایز نیست.

اگر کسی در جمعی شک کند به این ترتیب که می داند محرمی دارد ولی نمی داند کدامیک از افراد این جمع است، نباید به هیچیک از آنها نگاه کند.
امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۰، ص ۸۰۶٫
خامنه اى: استفتاء.
بهجت: (۳۶).
مثال: اگر خانمی در میان جمعی از مردان که پوشش کافی ندارند دارای محرمی است اما نمی داند کدامیک از آنان است نمی تواند به هیچیک از آنان نگاه کند یا مردی می داند در مجلسی زنانه یکی از محارم او هست، نمی تواند برای پیدا کردن او به زنها نگاه کند (در صورتی که خانمها پوشش کافی ندارند).

 اگر انسان در شخصی شک کند که مرد است یا زن (مثلًا بعلتِ تاریکی هوا یا دوری مسافت یا دود و غیر اینها) بنابر احتیاط واجب نباید به او نگاه کند.
امام و فاضل: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۰، ص ۸۰۶٫
بهجت، گلپایگانی و مکارم: (۳۷).

 اگر انسان در چیزی شک کند که او انسان است یا حیوان و یا هر چیز دیگر در این صورت نگاه کردن به او جایز است.
امام، بهجت، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۰، ص ۸۰۶٫
خامنه اى: استفتاء.
۷۸۶٫ بهجت: نگاه کردن به بدن دختر ممیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست اما نگاه به عورتین او حرام است. با استفاده از توضیح المسائل، مسائل ۱۹۴۳ ۱۹۴۸ و ۱۹۳۲٫
خامنه اى: نگاه به عورتین در زمان تمییز جایز نیست و نگاه به بدن او تا قبل از سن بلوغ، بدون قصد لذت و ریبه اشکال ندارد. استفتاء.
سیستانى: بنابر احتیاط مستحب بهتر است به بدن دختر ممیز نگاه نکند ولی نگاه به عورتین او بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
با استفاده از منهاج الصالحین، نکاح مسئله ۱۲ و ۲۳ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۵٫
گلپایگانى: دختر ممیز نابالغ حکم زن بالغ را دارد که احکام آن گذشت (یعنی دیدن بدن او حرام است و دیدن وجه و کفین او بنابراحتیاط واجب جایز نیست به تفصیلی که گذشت). استفتاء و با استفاده از توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۲٫
۲۶٫ خامنه اى: خود این عمل اشکال ندارد و حرمت لمس و نظر به قوت خود باقی است و اضطراری در بین نیست، چون می شود از راههای دیگر، از حمل جلوگیری کرد. استفتاء.
سیستانى: جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی (آ یو دى) و مانند آن اگر ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لیکن در صورتی که گذاشتن دستگاه مستلزم نگاه یا لمس قسمتی از بدن که دیدن و لمس آن جایز نیست نباشد. بنابراین جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صورت اضطرار، مانند اینکه بچه دار شدن برای زن ضرر داشته باشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقاد سقط می کند و الا بنابر احتیاط باید این کار را ترک کرد. توضیح المسائل، مسائل ضمیمه، مسئله ۷۱٫

۲۷٫ مکارم: مرد و زنی که با یکدیگر محرم هستند (مانند خواهر و برادر) می توانند به بدن یکدیگر به آن مقدار که در میان محارم معمول است نگاه کنند و در غیر آن، احتیاط آن است که نگاه نکنند. توضیح المسائل، مسئله ۲۰۸۲ و عروه، (ستر و ساتر) قبل از مسئله ۱ و (نکاح)، مسئله ۳۲٫
۲۸٫ بهجت و گلپایگانى: اگر معرض گناه و مفسده نباشد اشکال ندارد. استفتاء.
۲۹٫ بهجت: نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم، بنابر احتیاط واجب حرام است. و اما جواز نگاه کردن زن به قسمتی از بدن مرد نامحرم که غالباً باز است، مثل سر، خالی از وجه نیست. مگر آنکه این نگاه کردن کمک به معصیت باشد. توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۳٫
فاضل: نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم به استثنای وجه و کفین حرام است. عروه، (نکاح)، مسئله ۳۱ و توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۱٫
۳۰٫ بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست. توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۳۳٫
۳۱٫ بهجت: نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم، بنابر احتیاط واجب حرام است، و اما جواز نگاه کردن زن به قسمتی از بدن مرد نامحرم که غالباً باز است، مثل سر، خالی از وجه نیست، مگر اینکه این نگاه کردن، کمک به معصیت باشد. توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۳٫
۳۲٫ بهجت: بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر در مقام اضطرار. توضیح المسائل، با استفاده از مسائل ۱۹۳۳ و ۱۹۴۲٫
۳۳٫ دیدن عورتین بچه ممیز حرام است.
اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۰٫
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۳۸٫
تبریزى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۴۵٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۵٫
۳۴٫ دیدن عورتین بچه ممیز حرام است.
بهجت: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۱۹۳۸٫
تبریزى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۴۵٫
گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۵٫
خامنه اى: جایز است برای زن که به بدن پسر غیر بالغ بدون قصد لذت و ریبه نگاه کند، اما نگاه کردن به عورتین پسر بچه ممیز جایز نیست. استفتاء.
۳۵٫ بهجت: از جهت نگاه کردن حکم بچه غیر ممیز را دارد. اگر چه در صورت احتمال عقلایی اولی تنزّه است. استفتاء.
۳۶٫ بهجت: احتیاط در اجتناب است. استفتاء.
۳۷٫ بهجت: به نحوی عمل کند که مرتکب خلاف نشود. استفتاء.

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *