شیوه نامه حجاب

حجاب
در آموزش و پرورش
مقدمه:
با عنایت به ضرورت تعظیم شعائر الهی و فرائض دینی به ویژه امر مهم حجاب و عفاف شایسته است نسبت به این مهم
تلک الایام نداولها » که با برکات و آثار فراوان اخلاقی اجتماعی همراه است حساس بوده و از ایام مغتنم و مسئولانه
برای حاکمیت بخشی به فرهنگ دینی و بهبود بخشی به مناسبات انسانی بر مبنای تکریم و تعفف و « بین الناس
همچنین گسترش حجاب و عفاف نهایت استفاده را نموده و با توجه به مسئولیتها و موقعیتهای برشمرده در جهت
تحقق طرح توسعه و تحکیم حجاب و عفاف با همگرایی نظری و همکاری علمی و به کارگیری همه ظرفیتهای علمی و
عملی مجموعه گامهای مؤثر و مستمری در این مهم برداشته شود.
اهداف:
-۱ تعمیق شناخت و توسعه باورمندی نسبت به عفاف و حجاب
-۲ ارتقاء بینش و حساسیت و هوشمندی نسبت به رعایت عفاف و حجاب
-۳ بهبود روشهای تبیین، تبلیغ و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
بایسته های اصولی – اعتدالی در توسعه و تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب :
-۱ اصل حجاب به عنوان حکمی مسلم از احکام الهی در آیات و روایات فراوانی آمده است پس آنچه اقلیم –
فرهنگ و عرف در آن مؤثر است چگونگی حجاب است نه اصل حجاب .
-۲ اصل پوشش و تنوع در پوشش میان زنان مسلمان در سراسر جهان حکایت از تعیین در اصل حجاب و تکثر در
چگونگی تأمین آن می کند.
-۳ رنگ به عنوان یکی از آیات الهی منبع مهمی برای نشان دادن تفاوت ها از یکسو و همچنین تأمین روحیه
تنوع طلبی و نفی یکنواختی کسالت آور از سوی دیگر است.
-۴ مردم آنگونه زندگی می کنند که می اندیشند پس برای ایجاد تغییر در روش و منش زندگی باید به تأثیر در
اندیشه ها پرداخت لذا باید به روشهای اغنایی و باور پذیر روی آورد.
-۵ بهره مندی از قابلیت تأثیرگذاری الگوها و پاداش های اجتماعی برای هنجار پذیری ارزشهای حجاب و عفاف
مؤثر است.
-۶ تقویت کنترل کننده های درونی مثل ایمان- وجدان- اخلاق و عزت نفس با سه روش دانشی – بینشی –
کنشی و تقویت کننده های بیرونی با سه روش ارشادی- اجرایی- انضباطی
-۷ پرهیز از افراط و تفریط و تبیین نگاه اصولی – اعتدالی و پای فشاری مستدل و برهانی باید بگونه ای باشد که
اصل حجاب فدای نوع خاصی از حجاب نشود.
-۸ بهره مندی از توان گروههای مختلف اجتماعی به عنوان روشنگران و تسهیل گران هنجارها در ایجاد فرهنگ
سازی برای حجاب و عفاف
-۹ لحاظ نمودن سه ویژگی والایی، پویایی و زیبایی در چگونگی حجاب و ارائه مدلهای تأمین کننده ویژگیهای
فوق حائز اهمیت است.
-۱۰ روشنگری و فرصت دهی به منظور ایجاد رغبت و تلاش بر رعایت آئین نامه اجرائی پوشش در سازمانها و دوائر
-۱۱ توجه بر این حقیقت که حجاب برتر یک انتخاب آگاهانه است بدون شک اجبار و الزام شأن این انتخاب را تنزل
می دهد.
-۱۲ موضوع عفاف و حجاب برای زنان و مردان می باشد اگر چه موضوع حجاب برای زنان از اختصاص و ضمائم ویژه
ای برخوردار است لذا شایسته است در مدارس پسرانه بر عفاف و خویشتن داری و صیانت اخلاقی به گونه ای
تأکید شود که موضوع پوشش با آراستگی توأم با سادگی و به دور از ابتذال و تبرج باشد.
تشکیلات اجرایی:
به منظور هماهنگی، نظارت و ارزیابی بر حسن اجرای برنامه های توسعه فرهنگی حجاب و عفاف شوراهایی به شرح
ذیل تشکیل می گردد.
-۱ شورای مرکزی هماهنگی، نظارت و ارزیابی حجاب و عفاف:
در وزارت آموزش و پرورش براساس مصوبه شورای معاونان، شورای مرکزی با مسئولیت معاون محترم پرورشی و تربیت
بدنی و دبیری مدیر کل دفتر امور زنان و اعضاء به شرح ذیل تشکیل می گردد.
– معاونت پرورشی و تربیت بدنی – رئیس شورا
– مدیر کل دفتر امور زنان – دبیر شورا
– معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی
– معاون نظری و مهارتی
– معاون آموزش عمومی
– معاون توسعه مشارکتهای مردمی
– رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی
– رئیس پژوهشگاه مطالعات
– قائم مقام وزیر در امور استانها
– قائم مقام وزیر در انجمن اولیاء و مربیان
-۲ شورای استان:
شورا در سطح استان به شرح زیر تشکیل می گردد
– رئیس محترم سازمان آموزش و پرورش رئیس شورا
-معاونت پرورشی و تربیت بدنی دبیر شورا
– مشاور رئیس سازمان در امور بانوان
– اعضای شورای معاونین محترم
– مسئول انجمن اولیاء و مربیان
– مسئول شورای تحقیقات استان
– دو نفر از رؤسای توانمند و صاحبنظر ادارات
– دو نفر رئیس تربیت معلم و مرکز فنی و حرفه ای (خواهر)
– نماینده مدیران خواهر حوزه متوسطه از نواحی شیراز ( ۴ نفر)
– رئیس گروه پرورشی
– کارشناس مسئول فرهنگی و هنری
– یک نفر از نماینده مدیران خواهر دوره راهنمایی
– یک نفر از نماینده مدیران خواهر دوره ابتدایی
– کارشناس مسئول اقامه نماز، قرآن و معارف اسلامی
-۳ شورای شهرستانها و مناطق:
شورا در سطح شهرستانها و مناطق به شرح زیر برگزار می گردد:
-رئیس محترم شهرستان – منطقه به عنوان رئیس شورا
-معاونت پرورشی و تربیت بدنی دبیر شورا
– کارشناس مسئول یا کارشناس امور تربیتی
-شورای معاونان
-انجمن اولیاء و مربیان
-رابط یا نماینده امور زنان
– نماینده مدیران راهنمایی
– نماینده مدیران متوسطه
– نماینده مدیران ابتدایی
– رابط تحقیقاتی
این شورا مسئولیت راهبری و برنامه ریزی در موضوع را خواهد داشت.
-۴ مدارس :
شورای مدرسه با حضور نماینده انجمن اولیاء و مربیان (خواهر) و نماینده تشکلهای دانش آموزی (شورای دانش
آموزی- بسیج- انجمن اسلامی) بر حسب موضوع جلسه با لحاظ موضوع توسعه و تحکیم فرهنگی حجاب و عفاف در
دستور جلسات خود مسئولیت و راهبری و برنامه ریزی موضوع فوق الذکر در مدرسه را خواهد داشت.
شورای مدارس بر حسب مورد می توانند موضوع را در جلسه شورای معلمین و کار گروههای دیگر نیز مطرح نمایند و
از همفکری و همکاری آنان استفاده نمایند.
وظایف عمومی شوراها:
-۱ تهیه و تنظیم آئین نامه داخلی شورا
-۲ تدوین و تبیین راهکارهای اجرایی دستورالعمل های ارسالی در زمینه حجاب و عفاف
-۳ برنامه ریزی در جهت توسعه و تحکیم فرهنگ عفاف و حجاب در آموزش و پرورش (مستند به بایسته های
اصولی- اعتدالی در برنامه عمل حجاب و عفاف)
-۴ ایجاد مکانیزم هماهنگی، نظارت و ارزشیابی در اجرای برنامه های تحکیم و توسعه عفاف و حجاب
-۵ تنظیم و ارسال گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به مقام مسئول
ارزشیابی:
شوراهای مدارس توسط رؤسای مناطق و شهرستانها و شوراهای برتر مناطق و شهرستان توسط رؤسای سازمان ها و
شوراهای برتر استانها نیز توسط شورای مرکزی بر اساس بازدید حضوری و تکمیل فرمهای ارزشیابی خاص با تأکید بر
رویکرد اثربخشی ابتکار و خلاقیت ها مورد تشویق و تقدیر ویژه قرار خواهند گرفت.
نمونه ای از برنامه ها و فعالیتهای پیشنهادی (جهت طرح در جلسات شورا) :
محور علمی:
-۱ درج مقالات علمی – راهگشا در نشریه ها
-۲ تألیف محتوا و کتبی بر محور تربیت در خانواده به منظور رویش و تثبیت عفاف و حجاب در فرزندان بویژه
دختران
با انتشار کتابهای کوچک و « قوا انفسکم و اهلیکم نارا » -۳ تبیین و تأکید بر نقش پدران در اقتدا به کریمه ی
صفحات کم جیبی برای جلسات اولیاء
-۴ تبیین حجاب از منظر جامعه شناسی و روانشناسی در اقتراح با جامعه شناسان و روانشناسان
-۵ گردآوری هدفمند مجموعه مقالات حجاب از مشروطه تا کنون و تبدیل آن به لوح فشرده
-۶ طرح تحقیقی شناسایی معدل فرهنگی دختران نسبت به عفاف و حجاب در سه عرصه آگاهی ها- باورها و
التزام عملی به صورت هرساله
-۷ طرح تحقیقی معدل فرهنگی پسران نسبت به پوشش عفاف در سه عرصه آگاهی ها، باورها و التزام عملی
-۸ تشکیل انجمن های پژوهشگران جوان در مدارس راهنمایی و متوسطه و تحقیق و مطالعه بر روی کتب حجاب
و همچنین استخراج جملات عمیق و اثر گذار از کتابها برای کلاسها و مدارس و …
-۹ مسابقه بزرگ مقاله نویسی یا تحقیق و یا ترجمه برای دانش آموزان در موضوعات حجاب مثل: چرا حجاب
دارم/ پرسش های من درباره چرایی حجاب و … و امتیاز دهی به آفرینندگان انواع مقالات پذیرفته شده
-۱۰ راه اندازی تلفن گویای پاسخ به سئوالات و احکام عفاف و حجاب برای جوانان
-۱۱ انجام یک پژوهش کاربردی درباره آسیب شناسی حجاب و عفاف و راهکارهای مطلوب باورپذیری
-۱۲ تهیه کتب جذاب و مناسب در ارتباط با حجاب و عفاف دانش آموز و پاسخ به پرسش ها و شبهات آنان توأم با
برگزاری مسابقات لازم
-۱۳ طرح مباحث حجاب و عفاف در قالب آموزش های ضمن خدمت همایش و یا قالب های دیگر با تأکید
بر تأثیر پذیری دانش آموزان از دبیران و معلمان
-۱۴ طراحی کلاسهای آموزش خانواده با موضوع حجاب و عفاف
محور فرهنگی
-۱ آموزش مدرس و حجاب پژوه قابل، با توانایی کلامی و علمی برای پاسخگویی به سئوالات جوانان در قالبهای
جدید
-۲ عرضه نمایشگاه فرآورده های فرهنگی بویژه کتاب های مرتبط با حجاب – عفاف- زن و سایر اعتقادات معین و
مؤثر همچنین عرضه و تحلیل فرآورده های ضد فرهنگی دشمن با تصاویر و اخبار و ارائه وسائلی که نشان از
تلاش شبانه روزی دشمنان در تخریب حجاب و عفاف دارد .
-۳ محرم سازی مدارس به منظور تمرین عملی جایگاه حجاب با حمایت گیری از محل خیرات خرد و فراخوان
خیرین ویژه مدارس دخترانه
-۴ برگزاری کارگاه اندیشه ورزی با حضور جوانان در موضوع چرایی و چگونگی حجاب و عفاف
-۵ برگزاری کارگاه اندیشه ورزی با حضور اولیاء و مربیان در موضوع چرایی و چگونگی حجاب و عفاف
-۶ راه اندازی اردوهای فرهنگی – ورزشی عفاف و حجاب با برنامه های خاص
-۷ شناسایی و معرفی چهره های برتر علمی فرهنگی محجبه به منظور الگوسازی
-۸ شناسایی افراد آگاه، متعهد و توانمند از حوزه و دانشگاه و اعزام آنها برای پاسخ به سئوالات و پرسش های
مدیران و دانش آموزان مدارس کشور با سازماندهی خاص به ویژه مدارس دخترانه
درباره حجاب و عفاف برای « لوح فشرده » و « نوارهای صوتی » ،« کتاب »،« جزوه »،« بروشور » -۹ تهیه و ارسال
مدارس
-۱۰ ایجاد نظام تشویق و ترغیب و همچنین برگزاری جشنواره بزرگداشت فعالان و خادمان فرهنگ حجاب و عفاف
در آموزش و پرورش
-۱۱ برگزاری مسابقات آیات قرآن و حفظ و مفاهیم و تفسیر آیات حجاب و عفاف
محور هنری:
-۱ همفکری و همکاری با رسانه ملی ( شبکه های ملی و استانی ) در خصوص تولید و عرضه برنامه های مشترک
رادیویی و تلویزیونی با تأکید بر قالب های داستانی و نمایشی
-۲ تألیف رمان ورود بی حجابی در ایران و سفارش آن به نویسندگان نامی و همچنین به مسابقه گذاشتن آن در
بین مستعدین و علاقمندان بگونه ای که سئوالات در موضوع حجاب تا پایان رمان خیلی ملایم و اثرگذار جواب
داده شود.
« از سوم راهنمایی تا سوم نظری » -۳ استفاده از ظرفیت موجود مسابقات فن بیان و سخنوری بین دانش آموزان
به منظور توان افزایی- مهارت سخنوری – و استفاده از این زمینه جذاب برای طرح مباحث عقیدتی ویژه
حجاب و عفاف تا پیام ها از زبان جوان برای دل جوان طرح شود.
-۴ طراحی، نقاشی و زیباسازی مدرسه با محوریت عفاف و حجاب توسط دانش آموزان به منظور شناسایی
زیباترین و گویاترین فضای مدرسه ای با محوریت حجاب و عفاف
-۵ تولید و تهیه سرودهای خاص و برگزاری جشنواره های سرود عفاف و حجاب
-۶ برگزاری جشنواره تأتر با موضوع حجاب ، عفاف
از پوستر « دریافت شما » -۷ طراحی پوستری منحصر به فرد ، زیبا و گویا در موضوع حجاب و برگزاری مسابقه
-۸ مسابقه فیلم نامه های کوتاه و فیلم نامه های بلند بین معلمان و دانش اموزان مستعد هنرمند در موضوع
حجاب و عفاف برای شناساندن حجاب با استفاده از هنر
محور تبلیغی:
-۱ بهره گیری از صاحبان قلم برای نگارش جمله های کوتاه حکمت آمیز و اقناع حماسی- عقلی- احساسی
درباره حجاب و عفاف از منظرهای مختلف
-۲ برگزاری مسابقه بهترین روزنامه رایانه ای (وبلاگ نویسی) بین دانش آموزان در موضوع حجاب و عفاف
-۳ برگزاری جشن حجاب
-۴ تهیه کتاب در خصوص تأثیر حجاب در فرهنگهای مختلف

همچنین ببینید

سامانه مشاوره آنلاین مذهبی

به همت حوزه علمیه استان یزد سامانه مشاوره آنلاین و رایگان در پیام رسان ایتا ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *