خانه / از منظر اسلامی / احکام حجاب / پوشش وجه و کفین

پوشش وجه و کفین

پرسش ۵۱: در مسئله پوشش وجه و کفین، در صورت داشتن زینت از نامحرم، فرقی بین نامحرم ها نیست چه فامیل نزدیک باشند و چه غریبه. امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء. فاضل: جامع المسائل، ج ۱، با استفاده از سؤالهای ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ و ۱۷۱۶٫ (۳۳). در نتیجه: خانمها باید در مجالس ومیهمانیهای فامیلی و یا غیر آن، یا وجه و کفین خود را از نامحرم بپوشانند ویا از زینت کردن آن پرهیزکنند.

پرسش ۵۱: در مسئله پوشش وجه و کفین، در صورت داشتن زینت از نامحرم، فرقی بین نامحرم ها نیست چه فامیل نزدیک باشند و چه غریبه.

امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

فاضل: جامع المسائل، ج ۱، با استفاده از سؤالهای ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ و ۱۷۱۶٫ (۳۳).

در نتیجه: خانمها باید در مجالس ومیهمانیهای فامیلی و یا غیر آن، یا وجه و کفین خود را از نامحرم بپوشانند ویا از زینت کردن آن پرهیزکنند.

پرسش ۵۲: خانمی هستم که حلقه ازدواج خود را (که بسیار ساده هم هست) نه برای زینت بلکه برای یادگاری و وفاداری به شوهر به دستم کرده ام آیا پوشیدن آن از نامحرم واجب است.

جواب: به دست کردن هرگونه حلقه ای زینت محسوب می شود و پوشیدن آن از نامحرم واجب است.

امام، اراکی و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و مکارم: (۳۴).

پرسش ۵۳: آیا فرقی بین آرایش کردن هست یعنی اگر کسی بسیار بد زینت کند مثلًا مطابق رسومات خودشان به آن زینت بگویند و حال آنکه برای عده ای دیگر نه فقط زینت نیست بلکه برای آنها زشت هم هست آیااینگونه زینتها نیز باید از نامحرم پوشیده شود.

جواب: زینت کردن، به زشتی و زیبایی نیست و هرچه که عرفاً بدان زینت بگویند باید از نامحرم پوشیده شود.

امام، اراکى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.

فاضل: جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۱۷۰۷٫

تبریزی و سیستانى: (۳۵).

پرسش ۵۴: آیا عطر زدن و یا خوش بو کردن به وسیله مواد و مایعات دیگر برای آقایان و بانوان در صورتی که بوی آن به مشام نامحرم برسد اشکال دارد.

جواب: عطر زدن اشکال ندارد ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحریک باشد جائز نیست.

امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج، ص ۱۹۴٫

اراکی و خامنه اى: استفتاء.

سیستانى، فاضل و گلپایگانى: (۳۶).

پرسش ۵۴: بنابر احتیاط واجب خانمها باید موهای مصنوعی که به موی خود وصل کرده باشند یا کلاه گیس به سر گذاشته باشند را بپوشانند. اگر چه موی وصل شده موی مرد یا زن باشد.

امام، اراکى، فاضل و گلپایگانى: عروه، (ستر و ساتر)، مسئله ۱٫

خامنه اى: استفتاء.

بهجت، سیستانی و مکارم: (۳۷).

پرسش ۵۵: آرایش نمودن زن برای غیر همسر در بعضی مجالس زنانه مثل عروسی یا میهمانی زنانه چه حکمی دارد.

جواب: در صورتی که نامحرم او را نبیند اشکال ندارد.

امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج، ص ۱۸۸٫

امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

تبریزى: صراط النجاه، سؤال ۸۸۳٫

پرسش ۵۶: آیا برای بانوان پوشیدن کفشهایی که صدادار است بطوری که موقع راه رفتن صدای آنها را نامحرم می شنود اشکال دارد.

جواب: در صورتی که مفسده ای بر آن مترتب شود اجتناب لازم است.

امام: استفتاء از کتاب احکام ازدواج، ص ۱۹۴٫

خامنه اى: استفتاء و با استفاده از اجوبه الاستفتائات، ج ۲، سؤال ۲۸۳٫

پرسش ۵۷: اگر خانمی بداند نامحرمی با قصد لذّت و ریبه به دست و صورت او نگاه می کند، اگر چه وجه و کفین او زینت نداشته باشد باید این دو موضع را از نامحرم بپوشاند.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۸ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۴٫

بهجت: (۳۸).

پرسش ۵۸: باز گذاشتن وجه و کفین به قصد به حرام انداختن دیگران جایز نیست.

امام، اراکى، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.

فاضل: جامع المسائل، ج ۲، با استفاده از سؤال ۱۰۶۶٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۱۸ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۴٫

بهجت و فاضل: (۳۹).

پرسش ۵۹: رفتن به مکانی که زن می داند نامحرمهایی با قصد لذّت به او نگاه می کنند جایز نیست.

امام، اراکی و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت و مکارم: (۴۰).

پوشش زن از زن.

پرسش ۶۰: خانمها باید عورتین خود را از زنهای دیگر بپوشانند و پوشانیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله ۱٫

بهجت و خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، قبل از مسئله ۵۵٫

فاضل: جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۱۷۰۴٫

پرسش ۶۱: اگر خانمی بداند که خانم دیگری به قصد لذّت به بدن یا به دست و صورت او نگاه می کند، بر او واجب است بدن یا دست و صورت خود را از او بپوشاند.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله ۱٫

بهجت: (۴۱).

در نتیجه: در حمامها، استخرها، سالنهای بدن سازی یا ورزشى، خیاط خانه ها، آرایشگرها اگر خانمی ببیند خانم دیگری به قصد لذّت به او نگاه می کند باید بلا فاصله بدن خود را از او بپوشاند.

پرسش ۶۲: اگر خانمی بدن خود را به قصد به حرام انداختن زن دیگری نپوشد حرام است.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستروساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۱٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۸ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۴٫

بهجت: (۴۲).

پرسش ۶۳: پوشانیدن عورتین زن از زنان دیگر واجب است اگر چه آنان بدون قصد لذّت و ریبه نگاه کنند مگر در حال اضطرار.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫

امام، اراکى، بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۴٫

در نتیجه: همانگونه که در بخش (نگاه) آمد، خانمها نمی توانند تا قبل از اینکه به اضطرار برسند در مقابل دکتر عورتین خود را برهنه کنند. لذا جلوگیری از حاملگی در غیر مقام اضطرار اگر مستلزم برهنه کردن عورتین در مقابل دکتر باشد جایز نیست و باید از آن اجتناب کرد اگر چه دکتر زن باشد.

همچنین، خانمها باید مراقب باشند در حمامهای عمومی عورتین آنها پوشیده باشد لذا پوشیدن لباس نازکی که کاملًا عورتین را نپوشاند جایز نیست.

بنابراین، انداختن بعضی از عکسهای رادیولوژی و یا سونوگرافی کردن از رحم و یا قرار دادن دستگاههای درون رحمی و یا مواردی از این قبیل که مستلزم کشف عورتین در مقابل دیگری باشد، اگر در مقام اضطرار نباشد جایز نیست و باید از آن اجتناب کرد.

پوشش زن از بچه‏ها

بچه ها یا به سن تمییز رسیده اند یا نرسیده اند:.

پرسش ۶۴: اگر بچه ها (اعم از دختر و پسر محرم یا نامحرم) به سن تمییز نرسیده باشند پوشیدن بدن حتی عورتین از آنها واجب نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله ۱٫

امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۳۵٫

اراکى، بهجت، خامنه ای و تبریزى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۲۵٫

و اگر به سن تمییز رسیده اند یا دخترند یا پسر:.

پرسش ۶۵: اگر بچه ممیز دختر باشد خانمها باید عورتین خود را از او بپوشانند.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫

بهجت: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، قبل از مسئله ۵۵٫

و اگر پسر باشد یا محرم است یا نامحرم:.

پرسش ۶۶: در صورتی که پسر بچه ممیز محرم باشد پوشیدن عورتین برای خانمها لازم است.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستروساتر)، قبل از مسئله ۱٫

بهجت: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، قبل از مسئله ۵۵٫

پرسش ۶۷: در صورتی که پسر بچه ممیز نامحرم باشد علاوه براینکه بر خانمها واجب است عورتین خود را از آنها بپوشانند بنابر احتیاط واجب باید تمام بدن خود، به استثنای وجه و کفین را از او بپوشانند.

امام: تحریر، (نکاح)، مسئله ۲۶٫

امام و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۷٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح) مسئله ۱۸ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۴٫

فاضل و مکارم: (۴۳).

۲۰٫ بهجت: زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه کمک به حرام و قصد لذّتی در بین نباشد. توضیح المسائل، مسئله ۱۹۳۷٫

تبریزى: زن باید تمام بدن را به استثنای وجه و کفین خود را از نامحرم بپوشاند و در صورتی که زینت در وجه و کفین از قبیل انگشتر و اصلاح صورت (بند انداختن) و سرمه ای باشد که حتی در زنهای پیر متعارف است پوشانیدن آن بر زن واجب نیست و در غیر این صورت باید زینت خود را از نامحرم بپوشاند. اگر چه احتیاط مستحب آن است که وجه و کفین خود را از نامحرم بپوشاند حتی اگر زینت نداشته باشد. صراط النجاه، با استفاده از سؤالهای ۱۴۸۵ و ۱۴۸۶، ۸۸۲٫ ۸۸۳٫ ۸۸۴٫ ۸۸۵٫ ۸۸۶ و استفتاء.

خامنه اى: بر زنان واجب است تمام بدن خود را به استثناء وجه و کفین از نامحرم بپوشانند مشروط بر اینکه وجه و کفین آنها زینت نداشته باشد. استفتاء.

فاضل: زن باید تمام بدن خود را به استثنای وجه و کفین از نامحرم بپوشاند مشروط به آنکه وجه و کفین آنها زینت نداشته باشد و در صورتی که قصد زنها این نباشد که مردان نامحرم به آنها نگاه کنند اگر چه نامحرم به وجه و کفین او به قصد لذّت نگاه کند پوشیدن وجه و کفین لازم نیست. جامع المسائل، ج ۲، سؤالهای ۱۰۶۶ و ۱۰۷۰ و توضیح المسائل، مسئله ۲۵۰۳٫

سیستانى: زن باید موی سر و بدن خود را از مرد نامحرم بپوشاند به استثنای وجه و کفین و اگر بترسد با نپوشانیدن وجه و کفین به حرام می افتد و یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام نپوشاند، نپوشانیدن در این دو صورت جایز نیست. توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۴٫

گلپایگانی: بنابر احتیاط واجب باید وجه و کفین را هم از نامحرم بپوشانند. ارشاد السائل، سؤال ۴۵۴ و ۴۵۶ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۴۴٫

۲۱٫ تبریزى: بنابر احتیاط مستحب بهتر است زن صورت خود را نیز از نامحرم بپوشاند. صراط النجاه، با استفاده از سؤال ۱۴۸۵٫

گلپایگانى: بنابر احتیاط واجب باید تمام وجه و کفین از نامحرم پوشیده شود. عروه، (سترو ساتر)، ص ۵۵۰٫

۲۲٫ گلپایگانى: واجب است تمام بدن زن از نامحرم پوشیده شود و بنابر احتیاط واجب وجه و کفین نیز باید پوشیده شود. لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباسهایی که توجه نامحرم را جلب کند باید اجتناب کرد. استفتاء.

۲۳٫ خامنه اى: پوشانیدن برجستگیهای بدن لازم است. استفتاء.

فاضل: اگر مهیج نباشد و مفسده هم نداشته باشد، در صورتی که زینت محسوب نشود، مانعی ندارد. جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۱۷۰۸ و استفتاء.

گلپایگانى: در صورتی که موجب جلب توجه اجنبی باشد جایز نیست. استفتاء.

۲۴٫ بهجت: در صورتی که اضطرار باشد اشکالی ندارد. استفتاء.

۲۵٫ سیستانى: در صورتی که دکتر مرد برای مداوا بهتر باشد اشکالی ندارد.

منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۲۱ و توضیح المسائل، مسئله ۲۴۵۰٫

احکام پوشش مرد.

لباسهای حرام برای مرد.

پوشش مرد از محارم و مردان دیگر.

پوشش مرد از زنان نامحرم.

پوشش مرد از بچه‏ها.

لباسهای حرام برای مرد.

پرسش ۶۸: پوشیدن لباس ابریشمی خالص برای مرد حرام است اگرچه عرقچین یا بند شلوار باشد، خواه بیننده ای باشد یا نه و اگر هست مرد باشد یا زن محرم باشد یا نامحرم.

امام و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲ و منهاج الصالحین، (لباس مصلى)، شرط ششم.

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳٫

اراکى، بهجت، فاضل و گلپایگانى: (۱).

پرسش ۶۹: اگر تمام یا نیمی از آستر لباسی از ابریشم خالص باشد پوشیدن آن برای مرد جایز نیست.

امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۷٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۵٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۹٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۴٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳٫

گلپایگانى: (۲).

پرسش ۷۰: پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان حرام است اگرچه لباسی باشد که ظاهر نیست مانند لباس زیر.

امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل.

۸۳٫ مسئله: اگر لباسی دارای قیطانهای ابریشمی باشد و یا آرمی در آن باشد که ابریشمی باشد پوشیدن آن اشکال ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى) شرط ششم.

بهجت: (۳).

پرسش ۷۱: همراه داشتن چیز ابریشمی مانند دستمال در جیب اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۵٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵٫

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۷٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۵٫

پرسش ۷۲: اگر جنس لباس ممزوج از ابریشم و غیر آن باشد در صورتی که ابریشم خالص بر آن صدق نکند پوشیدن آن اشکالی ندارد و اما اگر به گونه ای باشد که بدان صدق ابریشم خالص بشود پوشیدن آن جایز نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۰٫

۸۶٫ مسئله: اگر انسان شک کند که این لباس از ابریشم است یا چیز دیگر پوشیدن آن اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۳۶٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۰٫

احکام، ص: ۱۹

بهجت و خامنه اى: استفتاء.

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴ و صراط النجاه، سؤال ۱۱۹۱٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۱٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۶٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۴٫

پرسش ۷۳: پوشیدن لباسی که با نخ ابریشمی دوخته شده باشد اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از مسئله ۲۶٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط ششم.

بهجت: (۴).

پرسش ۷۴: زینت کردن به طلا یا پوشیدن لباس طلا بافت برای مرد حرام است، چه آشکار باشد چه پنهان، و نماز با آن نیز باطل است. بنابراین اگر مرد مثلًا زنجیر طلا به گردن آویخته باشد اگر چه ناپیدا باشد حرام است.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مسئله ۲۴٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۱٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۵٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۱٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۰٫

پرسش ۷۵: پوشیدن هرگونه زینت از جنس طلا برای مرد جایز نیست، چه آشکار باشد چه پنهان.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۶٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۲٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۸۴۰؛ منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۲۸ و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰ و جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۲۵۴٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱٫

در نتیجه: به دست کردن حلقه طلا یا به گردن انداختن زنجیر طلا اگر چه زیر لباس باشد و دیده نشود و یا ساعت یا دگمه سر دست و یا هر زینت دیگری که طلا باشد جایز نیست.

پرسش ۷۶: بنابر احتیاط واجب مردان باید از عینک طلا نیز استفاده نکنند.

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱٫

تبریزی و سیستانى: (۵).

پرسش ۷۷: طلای سفید حکم طلای زرد را ندارد و پوشیدن آن برای مردان اشکالی ندارد مگر آنکه همان طلای زرد باشد که رنگ آن تغییر کرده باشد.

امام: کتاب استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، با استفاده از سؤالهاى ۵۰، ۵۱، ۵۴- ۵۲٫

اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: (۶).

پرسش ۷۸: زینت کردن به مطه در صورتی که صدق طلا بدان نشود اشکال ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.

اراکی و بهجت: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط پنجم.

خامنه اى: (۷).

پرسش ۷۹: اگر چیزی ممزوج از طلای زرد و فلز دیگری باشد اگر طلای زرد در آن مضمحل شده باشد، بطوری که طلای زرد بر آن صدق نکند حکم طلای زرد را ندارد.

امام: استفتائات، ج ۲، با استفاده از سؤالهای ۱۳ و ۱۴٫

بهجت و سیستانى: استفتاء.

مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.

فاضل: (۸).

پرسش ۸۰: اگر مردی شک کند که چیزی از جنس طلاست یا نه، استفاده کردن از آن برای او اشکال ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱٫

امام: استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، سؤال ۵۵٫

اراکى، خامنه ای و سیستانى: استفتاء.

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۱ و ارشاد السائل، (لباس مصلى)، سؤال ۱۱۵٫

بهجت: (۹).

پوشش مرد از محارم و مردان دیگر.

توجه: از کلیه احکام این بخش همسر مستثنی است.

(۱۰).

پرسش ۸۱: مردان باید عورتین خود را از مردان دیگر و همچنین از محارم خود بپوشانند و پوشانیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫

بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۱۹٫

پرسش ۸۲: آیا پوشیدن مایو یا لباسهای زیر که حجم عورتین پیداست لکن پوست بدن پیدا نیست برای پوشش در مقابل دیگران کافی است.

جواب: اگر مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۴، ص ۵۵۱٫

تبریزى: صراط النجاه، با استفاده از سؤال ۹۰۷٫

خامنه ای و فاضل: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵٫

امام و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: (۱۱).

پرسش ۸۳: نپوشاندن هرکجای بدن به قصد به حرام انداختن دیگری حرام است.

امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: (۱۲).

پرسش ۸۴: برهنه کردن بدن به قصد لذّت و ریبه در مقابل محارم (به استثنای همسر) یا مردان دیگر حرام است.

امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: (۱۳).

پرسش ۸۵: دکتر بودن از مستثنیات نیست لذا مردان باید عورتین خود را از دکترها نیز بپوشانند مگر در مقام اضطرار. (البته به استثناء همسر).

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از عروه، (ستروساتر)، ص ۵۴۹ ۵۵۰٫

بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵ و (نکاح)، مسئله ۲۰٫

توضیح: آنچه از پوشش مردان استثنا شده است اضطرار است لذا اگر مردی مضطر باشد می تواند در مقابل دکتر کشف عورت کند (مانند موارد بیماری که بدون برهنه کردن عورتین برای دکتر مداوا ممکن نباشد) والا در غیر این صورت (مثل پیشگیری از بچه دار شدن در غیر مقام اضطرار) مردان باید عورتین خود را از دیگران بپوشانند حتی اگر دیگرى، پدر، برادر، پسر و یا از محارم، مانند خواهر، مادر، خاله و یا هرکس دیگری باشد.

پوشش مرد از زنان نامحرم.

احکام، ص: ۲۰

پرسش ۸۶: مردان باید عورتین خود را از نامحرم بپوشانند و پوشیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، ص ۵۴۹٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۹٫

بهجت و خامنه اى: (۱۴).

پرسش ۸۷: مردان بنابر احتیاط مستحب باید مواضعی را که بطور معتاد مردان می پوشند را از نامحرم بپوشانند خصوصاً اگر بدانند نامحرمی به قصد لذّت و یا ریبه به آنها نگاه می کند.

امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۱٫

بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: (۱۵).

پرسش ۸۸: باز گذاشتن هر جای بدن به قصد به حرام انداختن نامحرم حرام است.

امام، اراکى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

بهجت: (۱۶).

در نتیجه اگر مردی بازو یا سینه، و یا بدن خود را به قصد آنکه نامحرمی به او نگاه بکند باز بگذارد و یا پیراهن نازک بدن نما بپوشد به قصد آنکه نامحرم به بدن او نگاه کند حرام است و باید از آن اجتناب کند. بله اگر لباس مثلًا آستین کوتاه بپوشد نه به قصد حرام انداختن دیگری اگر چه علم داشته باشد دیگری به حرام بیفتد بنابر احتیاط مستحب نباید چنین لباسی بپوشد.

پرسش ۸۹: آیا خانمهای نامحرم می توانند برای مردان آمپول بزنند و یا فشار خون بگیرند و یا عکسهای رادیولوژی بگیرند.

جواب: اگر مستلزم لمس و یا نگاه حرام به بدن مرد باشد جایز نیست مگر در مقام اضطرار.

امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۴۷ و ۳۱٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۳ و استفتاء.

اراکى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۳۷ و استفتاء.

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۱۹، ۲۰ و ۲۱٫

بهجت: (۱۷).

پرسش ۹۰: آیا مردان می توانند در حالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند مقدار بیشتری از بدن خود را که بطور معتاد مردان می پوشانند برهنه کنند مثلًا با زیرپوش در منزل باشند درحالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند و یا برای شستن فرش یا ماشین و یا … پاهای خود را بالا بزنند و یا در مقابل نامحرم شنا کنند.

جواب: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است در غیر این صورت بهتر است ترک کند خصوصاً اگر بیننده جوان باشد.

امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۵۱٫

بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: (۱۸).

پوشش مرد از بچه‏ها.

بچه ها یا ممیز هستند یا نه:.

پرسش ۹۱: اگر بچه ها ممیز نیستند چه پسر و چه دختر پوشش از آنها واجب نیست حتی عورتین.

امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۳۵٫

بهجت و تبریزى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۲۵٫

اگر ممیز هستند:.

پرسش ۹۲: مرد باید عورتین خود را از بچه های ممیز بپوشاند چه پسر باشند چه دختر محرم باشند یا نامحرم.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، قبل از مسئله ۵۵٫

احکام         ۲۱    پوشش مرد از بچه‏ها. …..  ص : ۲۰

احکام پوشش مرد.

لباسهای حرام برای مرد.

پوشش مرد از محارم و مردان دیگر.

پوشش مرد از زنان نامحرم.

پوشش مرد از بچه‏ها.

لباسهای حرام برای مرد.

پرسش ۶۸: پوشیدن لباس ابریشمی خالص برای مرد حرام است اگرچه عرقچین یا بند شلوار باشد، خواه بیننده ای باشد یا نه و اگر هست مرد باشد یا زن محرم باشد یا نامحرم.

امام و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲ و منهاج الصالحین، (لباس مصلى)، شرط ششم.

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳٫

اراکى، بهجت، فاضل و گلپایگانى: (۱).

پرسش ۶۹: اگر تمام یا نیمی از آستر لباسی از ابریشم خالص باشد پوشیدن آن برای مرد جایز نیست.

امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۷٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۵٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۹٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۴٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳٫

گلپایگانى: (۲).

پرسش ۷۰: پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان حرام است اگرچه لباسی باشد که ظاهر نیست مانند لباس زیر.

امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل.

۸۳٫ مسئله: اگر لباسی دارای قیطانهای ابریشمی باشد و یا آرمی در آن باشد که ابریشمی باشد پوشیدن آن اشکال ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى) شرط ششم.

بهجت: (۳).

پرسش ۷۱: همراه داشتن چیز ابریشمی مانند دستمال در جیب اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۵٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵٫

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۷٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۵٫

پرسش ۷۲: اگر جنس لباس ممزوج از ابریشم و غیر آن باشد در صورتی که ابریشم خالص بر آن صدق نکند پوشیدن آن اشکالی ندارد و اما اگر به گونه ای باشد که بدان صدق ابریشم خالص بشود پوشیدن آن جایز نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۰٫

۸۶٫ مسئله: اگر انسان شک کند که این لباس از ابریشم است یا چیز دیگر پوشیدن آن اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۳۶٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۰٫

احکام، ص: ۱۹

بهجت و خامنه اى: استفتاء.

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴ و صراط النجاه، سؤال ۱۱۹۱٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۱٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۶٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۴٫

پرسش ۷۳: پوشیدن لباسی که با نخ ابریشمی دوخته شده باشد اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از مسئله ۲۶٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط ششم.

بهجت: (۴).

پرسش ۷۴: زینت کردن به طلا یا پوشیدن لباس طلا بافت برای مرد حرام است، چه آشکار باشد چه پنهان، و نماز با آن نیز باطل است. بنابراین اگر مرد مثلًا زنجیر طلا به گردن آویخته باشد اگر چه ناپیدا باشد حرام است.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مسئله ۲۴٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۱٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۵٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۱٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۰٫

پرسش ۷۵: پوشیدن هرگونه زینت از جنس طلا برای مرد جایز نیست، چه آشکار باشد چه پنهان.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۶٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۲٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۸۴۰؛ منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۲۸ و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰ و جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۲۵۴٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱٫

در نتیجه: به دست کردن حلقه طلا یا به گردن انداختن زنجیر طلا اگر چه زیر لباس باشد و دیده نشود و یا ساعت یا دگمه سر دست و یا هر زینت دیگری که طلا باشد جایز نیست.

پرسش ۷۶: بنابر احتیاط واجب مردان باید از عینک طلا نیز استفاده نکنند.

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱٫

تبریزی و سیستانى: (۵).

پرسش ۷۷: طلای سفید حکم طلای زرد را ندارد و پوشیدن آن برای مردان اشکالی ندارد مگر آنکه همان طلای زرد باشد که رنگ آن تغییر کرده باشد.

امام: کتاب استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، با استفاده از سؤالهاى ۵۰، ۵۱، ۵۴- ۵۲٫

اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: (۶).

پرسش ۷۸: زینت کردن به مطه در صورتی که صدق طلا بدان نشود اشکال ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.

اراکی و بهجت: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط پنجم.

خامنه اى: (۷).

پرسش ۷۹: اگر چیزی ممزوج از طلای زرد و فلز دیگری باشد اگر طلای زرد در آن مضمحل شده باشد، بطوری که طلای زرد بر آن صدق نکند حکم طلای زرد را ندارد.

امام: استفتائات، ج ۲، با استفاده از سؤالهای ۱۳ و ۱۴٫

بهجت و سیستانى: استفتاء.

مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.

فاضل: (۸).

پرسش ۸۰: اگر مردی شک کند که چیزی از جنس طلاست یا نه، استفاده کردن از آن برای او اشکال ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱٫

امام: استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، سؤال ۵۵٫

اراکى، خامنه ای و سیستانى: استفتاء.

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۱ و ارشاد السائل، (لباس مصلى)، سؤال ۱۱۵٫

بهجت: (۹).

پوشش مرد از محارم و مردان دیگر.

توجه: از کلیه احکام این بخش همسر مستثنی است.

(۱۰).

پرسش ۸۱: مردان باید عورتین خود را از مردان دیگر و همچنین از محارم خود بپوشانند و پوشانیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫

بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۱۹٫

پرسش ۸۲: آیا پوشیدن مایو یا لباسهای زیر که حجم عورتین پیداست لکن پوست بدن پیدا نیست برای پوشش در مقابل دیگران کافی است.

جواب: اگر مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۴، ص ۵۵۱٫

تبریزى: صراط النجاه، با استفاده از سؤال ۹۰۷٫

خامنه ای و فاضل: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵٫

امام و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: (۱۱).

پرسش ۸۳: نپوشاندن هرکجای بدن به قصد به حرام انداختن دیگری حرام است.

امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: (۱۲).

پرسش ۸۴: برهنه کردن بدن به قصد لذّت و ریبه در مقابل محارم (به استثنای همسر) یا مردان دیگر حرام است.

امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: (۱۳).

پرسش ۸۵: دکتر بودن از مستثنیات نیست لذا مردان باید عورتین خود را از دکترها نیز بپوشانند مگر در مقام اضطرار. (البته به استثناء همسر).

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از عروه، (ستروساتر)، ص ۵۴۹ ۵۵۰٫

بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵ و (نکاح)، مسئله ۲۰٫

توضیح: آنچه از پوشش مردان استثنا شده است اضطرار است لذا اگر مردی مضطر باشد می تواند در مقابل دکتر کشف عورت کند (مانند موارد بیماری که بدون برهنه کردن عورتین برای دکتر مداوا ممکن نباشد) والا در غیر این صورت (مثل پیشگیری از بچه دار شدن در غیر مقام اضطرار) مردان باید عورتین خود را از دیگران بپوشانند حتی اگر دیگرى، پدر، برادر، پسر و یا از محارم، مانند خواهر، مادر، خاله و یا هرکس دیگری باشد.

پوشش مرد از زنان نامحرم.

احکام، ص: ۲۰

پرسش ۸۶: مردان باید عورتین خود را از نامحرم بپوشانند و پوشیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، ص ۵۴۹٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۹٫

بهجت و خامنه اى: (۱۴).

پرسش ۸۷: مردان بنابر احتیاط مستحب باید مواضعی را که بطور معتاد مردان می پوشند را از نامحرم بپوشانند خصوصاً اگر بدانند نامحرمی به قصد لذّت و یا ریبه به آنها نگاه می کند.

امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۱٫

بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: (۱۵).

پرسش ۸۸: باز گذاشتن هر جای بدن به قصد به حرام انداختن نامحرم حرام است.

امام، اراکى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

بهجت: (۱۶).

در نتیجه اگر مردی بازو یا سینه، و یا بدن خود را به قصد آنکه نامحرمی به او نگاه بکند باز بگذارد و یا پیراهن نازک بدن نما بپوشد به قصد آنکه نامحرم به بدن او نگاه کند حرام است و باید از آن اجتناب کند. بله اگر لباس مثلًا آستین کوتاه بپوشد نه به قصد حرام انداختن دیگری اگر چه علم داشته باشد دیگری به حرام بیفتد بنابر احتیاط مستحب نباید چنین لباسی بپوشد.

پرسش ۸۹: آیا خانمهای نامحرم می توانند برای مردان آمپول بزنند و یا فشار خون بگیرند و یا عکسهای رادیولوژی بگیرند.

جواب: اگر مستلزم لمس و یا نگاه حرام به بدن مرد باشد جایز نیست مگر در مقام اضطرار.

امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۴۷ و ۳۱٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۳ و استفتاء.

اراکى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۳۷ و استفتاء.

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۱۹، ۲۰ و ۲۱٫

بهجت: (۱۷).

پرسش ۹۰: آیا مردان می توانند در حالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند مقدار بیشتری از بدن خود را که بطور معتاد مردان می پوشانند برهنه کنند مثلًا با زیرپوش در منزل باشند درحالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند و یا برای شستن فرش یا ماشین و یا … پاهای خود را بالا بزنند و یا در مقابل نامحرم شنا کنند.

جواب: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است در غیر این صورت بهتر است ترک کند خصوصاً اگر بیننده جوان باشد.

امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۵۱٫

بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: (۱۸).

پوشش مرد از بچه‏ها.

بچه ها یا ممیز هستند یا نه:.

پرسش ۹۱: اگر بچه ها ممیز نیستند چه پسر و چه دختر پوشش از آنها واجب نیست حتی عورتین.

امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۳۵٫

بهجت و تبریزى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۲۵٫

اگر ممیز هستند:.

پرسش ۹۲: مرد باید عورتین خود را از بچه های ممیز بپوشاند چه پسر باشند چه دختر محرم باشند یا نامحرم.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، قبل از مسئله ۵۵٫

احکام پوشش مرد.

لباسهای حرام برای مرد.

پوشش مرد از محارم و مردان دیگر.

پوشش مرد از زنان نامحرم.

پوشش مرد از بچه‏ها.

لباسهای حرام برای مرد.

پرسش ۶۸: پوشیدن لباس ابریشمی خالص برای مرد حرام است اگرچه عرقچین یا بند شلوار باشد، خواه بیننده ای باشد یا نه و اگر هست مرد باشد یا زن محرم باشد یا نامحرم.

امام و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۲ و منهاج الصالحین، (لباس مصلى)، شرط ششم.

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳٫

اراکى، بهجت، فاضل و گلپایگانى: (۱).

پرسش ۶۹: اگر تمام یا نیمی از آستر لباسی از ابریشم خالص باشد پوشیدن آن برای مرد جایز نیست.

امام، اراکى، فاضل و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۷٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۵٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۹٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۴٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۳ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۳٫

گلپایگانى: (۲).

پرسش ۷۰: پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان حرام است اگرچه لباسی باشد که ظاهر نیست مانند لباس زیر.

امام، اراکى، بهجت، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از مدارک مسئله قبل.

۸۳٫ مسئله: اگر لباسی دارای قیطانهای ابریشمی باشد و یا آرمی در آن باشد که ابریشمی باشد پوشیدن آن اشکال ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى) شرط ششم.

بهجت: (۳).

پرسش ۷۱: همراه داشتن چیز ابریشمی مانند دستمال در جیب اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۶٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۵٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵٫

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۵ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۷٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۵٫

پرسش ۷۲: اگر جنس لباس ممزوج از ابریشم و غیر آن باشد در صورتی که ابریشم خالص بر آن صدق نکند پوشیدن آن اشکالی ندارد و اما اگر به گونه ای باشد که بدان صدق ابریشم خالص بشود پوشیدن آن جایز نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط ششم.

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۰٫

۸۶٫ مسئله: اگر انسان شک کند که این لباس از ابریشم است یا چیز دیگر پوشیدن آن اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۳۶٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۰٫

بهجت و خامنه اى: استفتاء.

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴ و صراط النجاه، سؤال ۱۱۹۱٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۳۱٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۶٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۴٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۴٫

پرسش ۷۳: پوشیدن لباسی که با نخ ابریشمی دوخته شده باشد اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از مسئله ۲۶٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط ششم.

بهجت: (۴).

پرسش ۷۴: زینت کردن به طلا یا پوشیدن لباس طلا بافت برای مرد حرام است، چه آشکار باشد چه پنهان، و نماز با آن نیز باطل است. بنابراین اگر مرد مثلًا زنجیر طلا به گردن آویخته باشد اگر چه ناپیدا باشد حرام است.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مسئله ۲۴٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۱٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۵٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۱٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹ و منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۹٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۰٫

پرسش ۷۵: پوشیدن هرگونه زینت از جنس طلا برای مرد جایز نیست، چه آشکار باشد چه پنهان.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲٫

اراکى: توضیح المسائل، مسئله ۸۲۶٫

بهجت: توضیح المسائل، مسئله ۷۰۲٫

تبریزى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۸۴۰؛ منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۵۲۸ و مکاسب محرمه، مسئله ۳۷٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰ و جامع المسائل، ج ۱، سؤال ۲۵۴٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱٫

در نتیجه: به دست کردن حلقه طلا یا به گردن انداختن زنجیر طلا اگر چه زیر لباس باشد و دیده نشود و یا ساعت یا دگمه سر دست و یا هر زینت دیگری که طلا باشد جایز نیست.

پرسش ۷۶: بنابر احتیاط واجب مردان باید از عینک طلا نیز استفاده نکنند.

امام: توضیح المسائل، مسئله ۸۳۲٫

فاضل: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۰٫

مکارم: توضیح المسائل، مسئله ۷۶۱٫

تبریزی و سیستانى: (۵).

پرسش ۷۷: طلای سفید حکم طلای زرد را ندارد و پوشیدن آن برای مردان اشکالی ندارد مگر آنکه همان طلای زرد باشد که رنگ آن تغییر کرده باشد.

امام: کتاب استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، با استفاده از سؤالهاى ۵۰، ۵۱، ۵۴- ۵۲٫

اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: (۶).

پرسش ۷۸: زینت کردن به مطه در صورتی که صدق طلا بدان نشود اشکال ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.

اراکی و بهجت: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (شرائط لباس مصلى)، با استفاده از شرط پنجم.

خامنه اى: (۷).

پرسش ۷۹: اگر چیزی ممزوج از طلای زرد و فلز دیگری باشد اگر طلای زرد در آن مضمحل شده باشد، بطوری که طلای زرد بر آن صدق نکند حکم طلای زرد را ندارد.

امام: استفتائات، ج ۲، با استفاده از سؤالهای ۱۳ و ۱۴٫

بهجت و سیستانى: استفتاء.

مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، شرط پنجم.

فاضل: (۸).

پرسش ۸۰: اگر مردی شک کند که چیزی از جنس طلاست یا نه، استفاده کردن از آن برای او اشکال ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (شرائط لباس مصلى)، مسئله ۲۱٫

امام: استفتائات، ج ۱، لباس نمازگزار، سؤال ۵۵٫

اراکى، خامنه ای و سیستانى: استفتاء.

گلپایگانى: توضیح المسائل، مسئله ۸۴۱ و ارشاد السائل، (لباس مصلى)، سؤال ۱۱۵٫

بهجت: (۹).

پوشش مرد از محارم و مردان دیگر.

توجه: از کلیه احکام این بخش همسر مستثنی است.

(۱۰).

پرسش ۸۱: مردان باید عورتین خود را از مردان دیگر و همچنین از محارم خود بپوشانند و پوشانیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، قبل از مسئله ۱٫

بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۱۹٫

پرسش ۸۲: آیا پوشیدن مایو یا لباسهای زیر که حجم عورتین پیداست لکن پوست بدن پیدا نیست برای پوشش در مقابل دیگران کافی است.

جواب: اگر مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکالی ندارد.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، با استفاده از قبل از مسئله ۴، ص ۵۵۱٫

تبریزى: صراط النجاه، با استفاده از سؤال ۹۰۷٫

خامنه ای و فاضل: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵٫

امام و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: (۱۱).

پرسش ۸۳: نپوشاندن هرکجای بدن به قصد به حرام انداختن دیگری حرام است.

امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانى، فاضل و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: (۱۲).

پرسش ۸۴: برهنه کردن بدن به قصد لذّت و ریبه در مقابل محارم (به استثنای همسر) یا مردان دیگر حرام است.

امام، اراکى، تبریزى، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: استفتاء.

بهجت: (۱۳).

پرسش ۸۵: دکتر بودن از مستثنیات نیست لذا مردان باید عورتین خود را از دکترها نیز بپوشانند مگر در مقام اضطرار. (البته به استثناء همسر).

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: با استفاده از عروه، (ستروساتر)، ص ۵۴۹ ۵۵۰٫

بهجت، تبریزی و خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (احکام تخلى)، با استفاده از قبل از مسئله ۵۵ و (نکاح)، مسئله ۲۰٫

توضیح: آنچه از پوشش مردان استثنا شده است اضطرار است لذا اگر مردی مضطر باشد می تواند در مقابل دکتر کشف عورت کند (مانند موارد بیماری که بدون برهنه کردن عورتین برای دکتر مداوا ممکن نباشد) والا در غیر این صورت (مثل پیشگیری از بچه دار شدن در غیر مقام اضطرار) مردان باید عورتین خود را از دیگران بپوشانند حتی اگر دیگرى، پدر، برادر، پسر و یا از محارم، مانند خواهر، مادر، خاله و یا هرکس دیگری باشد.

پوشش مرد از زنان نامحرم.

پرسش ۸۶: مردان باید عورتین خود را از نامحرم بپوشانند و پوشیدن بقیه بدن از آنها واجب نیست.

امام، اراکى، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (ستر و ساتر)، ص ۵۴۹٫

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، مسئله ۱۹٫

بهجت و خامنه اى: (۱۴).

پرسش ۸۷: مردان بنابر احتیاط مستحب باید مواضعی را که بطور معتاد مردان می پوشند را از نامحرم بپوشانند خصوصاً اگر بدانند نامحرمی به قصد لذّت و یا ریبه به آنها نگاه می کند.

امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، مسئله ۵۱٫

بهجت، خامنه ای و گلپایگانى: (۱۵).

پرسش ۸۸: باز گذاشتن هر جای بدن به قصد به حرام انداختن نامحرم حرام است.

امام، اراکى، خامنه اى، سیستانى، گلپایگانی و مکارم: استفتاء.

بهجت: (۱۶).

در نتیجه اگر مردی بازو یا سینه، و یا بدن خود را به قصد آنکه نامحرمی به او نگاه بکند باز بگذارد و یا پیراهن نازک بدن نما بپوشد به قصد آنکه نامحرم به بدن او نگاه کند حرام است و باید از آن اجتناب کند. بله اگر لباس مثلًا آستین کوتاه بپوشد نه به قصد حرام انداختن دیگری اگر چه علم داشته باشد دیگری به حرام بیفتد بنابر احتیاط مستحب نباید چنین لباسی بپوشد.

پرسش ۸۹: آیا خانمهای نامحرم می توانند برای مردان آمپول بزنند و یا فشار خون بگیرند و یا عکسهای رادیولوژی بگیرند.

جواب: اگر مستلزم لمس و یا نگاه حرام به بدن مرد باشد جایز نیست مگر در مقام اضطرار.

امام، فاضل، گلپایگانی و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۴۷ و ۳۱٫

امام: توضیح المسائل، مسئله ۲۴۳۳ و استفتاء.

اراکى: توضیح المسائل، با استفاده از مسئله ۲۴۳۷ و استفتاء.

خامنه اى: استفتاء.

سیستانى: منهاج الصالحین، (نکاح)، با استفاده از مسائل ۱۹، ۲۰ و ۲۱٫

بهجت: (۱۷).

پرسش ۹۰: آیا مردان می توانند در حالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند مقدار بیشتری از بدن خود را که بطور معتاد مردان می پوشانند برهنه کنند مثلًا با زیرپوش در منزل باشند درحالی که می دانند نامحرم به آنها نگاه می کند و یا برای شستن فرش یا ماشین و یا … پاهای خود را بالا بزنند و یا در مقابل نامحرم شنا کنند.

جواب: اگر به قصد به حرام انداختن نامحرم باشد حرام است در غیر این صورت بهتر است ترک کند خصوصاً اگر بیننده جوان باشد.

امام، فاضل و مکارم: عروه، (نکاح)، با استفاده از مسئله ۵۱٫

بهجت، خامنه اى، سیستانی و گلپایگانى: (۱۸).

همچنین ببینید

آرایش زنان و حضور در اجتماع

تبعات منفی عدم رعایت مدیریت صحیح آرایش زنان در جامعه امروز مشهود است که چه ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *